Skip to main content

Holidays Operation Assistant / Cynorthwyydd Gweithrediadau Gwyliau - Pwllheli

Employer
The National Trust
Location
Pwllheli, Gwynedd
Salary
11.50 per hour
Closing date
29 May 2024

Job Details

Holidays Operation Assistant / Cynorthwyydd Gweithrediadau Gwyliau - Pwllheli

Summary

*INTERNAL APPLICANTS ONLY* - *YMGEISWYR MEWNOL YN UNIG* 
Rydym yn chwlio am Lanhawr Bwthyn Gwyliau i baratoi ein bwthyn gwyliau godidog yn Ll?n. Disgrifiad o leoliad/bwthyn gwyliau unigryw. 
Oriau: 4 awr yr wythnos
Cyflog: £11.50 yr awr
Hyd: Parhaol Yn fewnol, byddwch yn cael eich adnabod fel ‘Cynorthwyydd Gweithrediadau Gwyliau’ 
We are looking for a Holiday Cottage Cleaner to prepare our stunning holiday cottages on the Ll?n
Hours: 4 hours per week. Short breaks mean that changeover days can fall from Monday to Saturday, and you would have the opportunity to work other, additional hours if you are able to do so.
Rotas are issued in advance, and we try to accommodate other commitments where possible.
Salary: £11.50 per hour
Duration: Permanent
Internally you will be known as 'Holidays Operation Assistant'

What it's like to work here

Cliciwch yma i wylio ein fideo?er mwyn dysgu mwy am sut beth yw gweithio o fewn yr adran "Wyliau" yma yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
To find out more about what it’s like to work within “Holidays” at the National Trust, click here to watch our video.

What you'll be doing

Ar ddyddiau newid, byddwch yn gwneud yn si?r bod popeth yn lân ac yn barod ar gyfer y gwesteion pan fyddant yn cyrraedd. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod y bwthyn wedi’i lanhau’n llwyr, wedi’i gyflwyno’n dda ac yn groesawgar ar gyfer ein gwesteion. Hoffem hefyd i chi gadw llygad allan ac adrodd ar unrhyw atgyweiriadau neu waith cynnal a chadw sydd angen ei wneud ynghyd â chyfnewid eitemau sydd wedi torri o gyflenwadau’r storfa. 
Darperir Cyfarpar Diogelu Personol Llawn (CDP) ar gyfer pob tîm ac mae mesurau helaeth ychwanegol ar waith i amddiffyn staff. 
On change-over days, you’ll make sure that everything’s clean and prepared for our guests to arrive. This will include making sure the cottage is thoroughly cleaned, well presented and welcoming for our guests. We’d also like you to keep an eye out and report any repairs or odd jobs that need doing along with replacing any broken items from the store supplies.
Full Personal Protective Equipment(PPE) is provided for all teams and additional extensive measures in place to protect staff.
Please also read the full role profile, attached to this advert.

Who we're looking for

Nid oes angen unrhyw brofiad ond rydym yn chwilio am unigolyn; Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych ymagwedd wych ac yn llawn brwdfrydedd! 
No experience is required, training will be providedWe'd love to hear from you if you have a great attitude and lots of enthusiasm

The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Company info
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert