Skip to main content

Senior Programming & Partnerships Officer / Uwch Swyddog Rhaglennu a Phartneriaethau - Betws Y Coed

Job Details

Senior Programming & Partnerships Officer / Uwch Swyddog Rhaglennu a Phartneriaethau - Betws Y Coed

Summary

Crynodeb

Ydych chi’n unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio mewn cymunedau Cymreig? A hoffech chi chwarae rhan ganolog mewn datblygu dyfodol cyffrous i D? Mawr? Os felly, hoffem glywed gennych. 

Helpwch ni i roi T? Mawr Wybrnant ac etifeddiaeth cyfieithiad yr Esgob William Morgan o’r Beibl ar fap treftadaeth ddiwylliannol Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn awyddus i gyd-greu a chyflwyno rhaglen ddifyr ochr yn ochr â phartneriaid, er mwyn helpu i rannu hanesion rhyfeddol T? Mawr.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Mae angen y cymwyseddau sylfaenol canlynol mewn sgiliau iaith Gymraeg (gweler y ddogfen atodol am fanylion) – Darperir cymorth pellach ar gyfer datblygiad parhaus o sgiliau iaith Gymraeg: 

 • Gwrando a Deall: Lefel 4 
 • Siarad: Lefel 4 
 • Darllen: Lefel 4 
 • Ysgrifennu: Lefel 4

Cwblhewch yr Asesiad Cymhwysedd Iaith Gymraeg atodol a’i uwchlwytho gyda’ch CV. 

Dyddiad cyfweld: Dydd Mercher 5 Mehefin. 

Contract cyfnod penodol tan 30 Medi 2026

Summary

Are you an enthusiastic person who has experience of working in Welsh communities? Would you like to play a pivotal role in developing an exciting future for T? Mawr? If so, we’d love to hear from you. 

Help us put T? Mawr Wybrnant and the legacy of Bishop William Morgan’s translation of the bible on the cultural heritage map of Wales. We’re looking for a motivated person to co-create and deliver an engaging programme alongside partners, to help share Ty Mawr’s fascinating stories.

The ability to communicate effectively in Welsh is essential for this role. We require the following minimum competencies in Welsh language skills (see attached document for details) – Further support will be provided for continued development of Welsh language skills: 

 • Listening & Understanding: Level 4 
 • Speaking: Level 4 
 • Reading: Level 4 
 • Writing: Level 4

Please complete the attached Welsh Language Competency Assessment and upload this alongside your CV.? 

Contract: this is a fixed term contract until 30th September 2026.

Interview date: Wednesday 5 JuneWhat it's like to work here

Sut brofiad yw gweithio yma

Mae T? Mawr Wybrnant yn ffermdy syml o’r 16eg ganrif a chanddo arwyddocâd diwylliannol enfawr. Yn swatio yn nyffryn gwledig Wybrnant, ger Penmachno, mae’n enwog am mai dyma’r lle y ganwyd yr Esgob William Morgan a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg ym 1588. Arweiniodd hyn at iaith safonol a gyfrannodd at sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i gael ei siarad yn eang hyd heddiw. Mae’r casgliad wedi tyfu i gynnwys dros 300 o Feiblau mewn dros 100 o ieithoedd, sy’n adlewyrchu sut y mae’r stori hon yn berthnasol i ddiwylliannau o bob cwr o’r byd.

A ninnau wedi sicrhau cyllid yn ddiweddar i drawsnewid sut yr awn ati i rannu ein casgliad unigryw o Feiblau yn Nh? Mawr Wybrnant, byddwch yn ymuno â’n tîm ar adeg hynod gyffrous. Bydd cyfleoedd i ddatblygu syniadau a gweithio gyda’r gymuned leol, ysgolion, ymchwilwyr, gwirfoddolwyr, a phartneriaid. 

Byddwch yn Nh? Mawr yn rheolaidd a gallwch hefyd weithio o’n swyddfa i lawr y ffordd yn ein Swyddfa Ystâd Dinas.

Hysbysebir y swydd fel 22.5 awr yr wythnos, ond rydym yn agored i ystyried contract 30 awr yr wythnos neu fwy. Mae modd trafod patrymau gweithio ond bydd gofyn gweithio ar benwythnosau neu wyliau banc yn achlysurol.

What its like to work here

?T? Mawr Wybrnant is a modest 16th century farmhouse with huge cultural significance. Nestled in the rural Wybrnant valley, near Penmachno, its famous for being the birthplace of Bishop William Morgan, who translated the Bible into Welsh in 1588. This gave rise to a standardised language which was instrumental in ensuring Welsh is still widely spoken today. The collection has grown to include over 300 Bibles in over 100 languages, reflecting how this story resonates with cultures from every corner of the world.

You’ll be joining our team at a very exciting time, having recently secured funding to transform how we share our unique collection of Bibles at Ty Mawr Wybrnant. There will be opportunities to develop ideas and work with the local community, schools, researchers, volunteers, and partners.  

You’ll be at T? Mawr regularly and can also work from our office base down the road at our Dinas Estate Office.

The post is being advertised as 22.5 hours a week, but we are open to considering a 30-hour week contract or more. Working patterns can be negotiated but will require occasional weekend and bank holiday working.What you'll be doing

Eich dyletswyddau

Byddwch yn gyfrifol am drefnu a chyflwyno rhaglen ddifyr a chreadigol o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer ein hymwelwyr. Trefnu diwrnodau agored thematig misol, yn cynnwys perfformiadau ar y lawnt i deuluoedd a’n darlith flynyddol.

Bydd eich cwmpas yn ymestyn drwy Ddyffryn Conwy, gan weithio’n rheolaidd â chymunedau mewn lleoliadau megis Penmachno, Pentrefoelas, Llanrwst a Chonwy. Byddwch yn gweithio gyda hwyluswyr ac ysgolion lleol i gyd-gynhyrchu rhaglen addysgol flynyddol, gan gynnig cyfleoedd i bobl ifanc gyfrannu at y profiad ymwelwyr a datblygu ymdeimlad o berchnogaeth dros y stori.

Byddwch yn rheoli tîm bychan o wirfoddolwyr, gan helpu i feithrin a chynnwys y tîm wrth weithio i baratoi’r rhaglen.

Bydd cyfleoedd hefyd i ddatblygu syniadau ynghylch rhannu stori a chasgliad T? Mawr Wybrnant y tu hwnt i’r ffermdy, yn arbennig pan fyddwn ar gau dros y gaeaf. 

What you’ll be doing

You’ll be responsible for organising and delivering an engaging and creative programme of events and activities for our visitors. From organising monthly themed open days, from a gig on the lawn for families to our annual lecture.

Your reach will extend throughout the Conwy valley, regularly working with communities in locations such as Penmachno, Pentrefoelas, Llanrwst and Conwy. You’ll work with local schools and facilitators to co-produce an annual educational programme, providing opportunities for young people to feed into the visitor experience and develop a sense of ownership over the story.

You’ll manage a small team of volunteers, helping nurture and involve the team in the delivery of the programming.

There will also be opportunities to develop ideas about sharing T? Mawr Wybrnant’s story and collection beyond the farmhouse, particularly when we are closed for winter. Who we're looking for

Am bwy rydym yn chwilio

Unigolyn egnïol a hyblyg i ddatblygu amrywiaeth o bartneriaethau a phrofiadau, ar y safle ac oddi arno, a fydd yn arwain at ddyfodol cyffrous a disglair i D? Mawr.  

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych yn meddu ar y canlynol: 

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg a Saesneg.  
 • Profiad o weithio o fewn cymunedau Cymreig, a sgiliau pobl amlwg, sy’n galluogi perthnasoedd gweithio da yn fewnol ac yn allanol.  .  
 • Diddordeb yn hanes Cymru, ei hiaith a’i llenyddiaeth, yn cynnwys arwyddocâd T? Mawr Wybrnant.  
 • Profiad o gyfathrebu syniadau creadigol yn effeithiol i ystod o randdeiliaid, gyda’r gallu i addasu cynlluniau i anghenion partneriaid, aelodau tîm a chynulleidfaoedd.  
 • Profiad o feithrin, cynnal, a datblygu cysylltiadau partneriaeth er mwyn cynnig cyfleoedd ymgysylltu i ymwelwyr, gwirfoddolwyr neu gyfranogwyr cymunedol. 
 • Dealltwriaeth o’r hyn sy’n creu profiad ymwelwyr da.  
 • Profiad o gyflawni rhaglenni ymwelwyr a/neu weithio â phartneriaid cymunedol neu fasnachol i gyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau, yn ddelfrydol ar gyfer a chyda chynulleidfaoedd yn y sector treftadaeth. 
 • Diddordeb mewn cadwraeth adeiladau neu gasgliadau. 

Who we are looking for

An energetic and flexible individual to develop a variety of partnerships and experiences, both on site and off site, that lead to a bright and exciting future for T? Mawr.  

We would love to hear from you if you have the following:  

 • Excellent communication skills, ability to communicate effectively in Welsh and English
 • Experience of working within Welsh communities & strong people skills, enabling good working relationships internally and externally
 • An interest in the history of Wales, it's language and literature, including the significance of T? Mawr Wybrnant 
 • Experience of communicating creative ideas effectively to a range of stakeholders with the ability to adapt plans to the needs of partners, team member and audiences
 • Experience of building, maintaining and developing partnership relationships to offer engagement opportunities to visitors, volunteers or community participants 
 • An understanding of what makes a good visitor experience
 •  Experience in delivering visitor programmes and/or working with community or commercial partners to deliver events and activities, ideally for and with audiences in the heritage sector 
 • An interest in the conservation of buildings or collections  The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Company info
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert