Skip to main content

This job has expired

Polovi n vazek- Sports Direct - Czech Republic - ceske budejovice

Employer
Sports Direct
Location
Bude, Cornwall
Salary
Competitive
Closing date
16 May 2024

Job Details

Polovi n vazek- Sports Direct - Czech Republic - ceske budejovice

Popis spole nosti

Sports Direct jako sou st skupiny Frasers Group vznikla v Anglii p vodn jako drobn obchod se sportovn mi pot ebami. Od t doby se rozrostla v glob ln ho retail l dra zast e uj c ho p edn zna ky z odv tv sportu, volno asov ch aktivit, her a luxusn m dy. V me, e riskovat se vypl c . Nikdy nev h me posouvat se kup edu a m nit zp sob, jak m retail funguje, p i em neust le roz i ujeme na e portfolio a vylep ujeme prodejny. Nesed me s rukama v kl n - kdo zav h , nejede!

Za n sp ch vd me z velk sti na im dynamick m a nad en m zam stnanc m s talentem pro obchod, a abychom se mohli je t v ce rozr stat, hled me  na pozici Asistent/ka prodeje, d ky nim m eme v budov n na zna ky pokra ovat a sd let n sp ch i po cel Evrop .


  Popis nab dky pr ce

  Popis pracovn pozice:

  Jako sou st na eho t mu Sports Direct v m pom eme pln rozvinout v potenci l a talent a nab dneme v m obrovsk mno stv p le itost .

           Proaktivn podpora prodejny d ky maximalizaci prodejn ch p le itost

           Vynikaj c vztah k na firemn kultu e a na im hodnot m z pozice ambasadora zna ky Sports Direct

           Schopnost p ed it o ek v n z kazn k a poskytovat dokonal z kaznick servis

           Efektivn zpracov n dod vek za elem zaji t n odpov daj c ho z soben prodejny

           Zachov n standard prodejny ve v ech oblastech v etn prodejn plochy i skladu


  Kvalifikace

  V profil:

           V k nad 18 let

           Spolehlivost a flexibilita ve vztahu k pot eb m prodejny

           Odpov dnost a d v ryhodnost

           Z jem o pr ci v maloobchodu a pr ci s lidmi, poskytov n vysoce kvalitn ch slu eb

           Propagace hodnot a kultury zna ky Sports Direct v i intern m i extern m stran m  Dal informace

  Dal informace

  M odvahu pracovat pro Sports Direct?

  N potenci l je obrovsk a zku enosti, kter u n s m ete z skat jsou zcela bezkonkuren n , pro vyt en maxima z t to jedine n p le itosti mus te doslova d chat a t na imi hodnotami, kter mi jsou:

  1. Think without limits and take the team with you

  Otev en a skromn sm len , schopnost p edstavit si, e i nemo n se m e st t realitou, a v tomto podporovat cel t m. Neb t se riskovat, pokud je to pro byznys to nejlep .

  2. Own it and back yourself

  Schopnost jednat zcela sebev dom a rozhodn , nikoliv v ak arogantn . Za sv m rozhodnut m a p esv d en m si mus te st t a p ijmout v sledek, a to jak koliv - dobr i patn .

  3. Don't hesitate and act with purpose

  Efektivn a eln zp sob jedn n , neust l snaha na i pr ci zlep ovat.

   

  Odm nou v m bude:

           Hodinovou sazbu od (hourly rate)

           Vst cnost p i volb sm n

           Mo nost p iv d lku dopl kov m prodejem

           20% zam stnaneck sleva

           P telsk pracovn atmosf ra

           P le itost k rozvoji

           Kari rn postup

  Company

  Company info
  Mini-site
  Sports Direct

  Get job alerts

  Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

  Create alert