Skip to main content

This job has expired

Harbour Master / Feistr Harbwr - Pwllheli

Employer
The National Trust
Location
Pwllheli, Gwynedd
Salary
11,934 pa
Closing date
30 Apr 2024

Job Details

Harbour Master / Feistr Harbwr - Pwllheli

Summary

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad morwrol i reoli ein harbwr bach ym Mhorthdinllaen. 

Mae hon yn swydd rhan amser ar oriau blynyddol tan 28/02/26 gyda'r potensial o ddod yn barhaol. Bydd nifer yr oriau a weithir bob mis yn amrywio yn ôl anghenion y busnes gyda'r cyflog yn cael ei dalu mewn 12 rhandaliad misol cyfartal. Yn ystod y tymor prysur rhwng canol mis Mai a mis Medi, byddai wythnos nodweddiadol yn yn golygu gweithio 4 neu 5 diwrnod yr wythnos (i gynnwys penwythnosau a gwyliau banc) gyda'r oriau sy'n weddill yn cael eu lledaenu drwy fisoedd y gaeaf. Mae patrwm gwaith yn hyblyg a gellir ei drafod i weddu i'r ymgeisydd cywir. 

Sylwch fod y gallu i sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon

We're looking for an individual with maritime experience to manage our small harbour at Porthdinllaen.  

This is a part time annualised hours position initially until 28/02/26 with the potential of becoming permanent. The number of hours worked every month will vary according to the needs of the business with the salary paid in 12 equal monthly instalments. During the peak season between mid May and September a typical week would involve working 4 or 5 days per week (to include weekends and bank holidays) with the remaining hours spread through the winter months. Working pattern is flexible and can be discussed to suit the right applicant.  

Please note that the ability to converse in Welsh and English is essential for this role.What it's like to work here

Mae Porthdinllaen yn gyrchfan adnabyddus ym Mhen Ll?n ac mae'n denu miloedd o ymwelwyr i fwynhau’r lleoliad hardd trwy ymlacio ar y traeth, cerdded llwybrau'r arfordir, mynd i'r d?r neu ymweld a'r enwog T? Coch y dafarn ar y traeth. Mae'n lle sydd â hanes hynod gyfoethog a dynodiadau cadwraeth natur pwysig fel Ardal Gadwraeth Arbennig Pen Ll?n a'r Sarnau. Mae hefyd yn gartref i un o'r gwelyau morwellt mwyaf yng Nghymru.

Mae harbwr Porthdinllaen yn darparu amddiffyniad rhag amodau gwynt a thonnau ac mae'n cysgodi rhag pob gwynt ond gwynt gogledd-ddwyrain. Mae gan ardal yr harbwr fewnol oddeutu 40 angorfa, gydag ardal allanol yr harbwr oddeutu 80 angorfa. Mae fflyd fechan o longau pysgota yn gweithredu o bentref Porthdinllaen, ac mae'r bae yn cael ei fynychu gan badau amrywiol gan gynnwys cychod hwylio, cychod sy'n cael eu gyrru gan b?er, badau d?r personol a padlfyrdd. Mae mynediad ar gyfer cychod a lansiwyd a threlar ar gael ym Morfa Nefyn

Porthdinllaen is a well-known destination on the Ll?n peninsula and attracts thousands of visitors to relax on the beach, walk the coastal footpaths or take to the water, whilst enjoying the beautiful setting and the famous Ty Coch Inn. It’s a place with incredibly rich history and important nature conservation designations such as the Pen Llyn a’r Sarnau Special Area of Conservation. It’s also home to one of the largest seagrass beds in Wales.

Porthdinllaen harbour provides protection from wind and wave conditions and is sheltered from all but a north-easterly wind. The inner harbour area has around 40 moorings, with the outer harbour area having around 80 moorings. A small fleet of fishing vessels operate from Porthdinllaen village, and the bay is frequented by visiting vessels including sailing boats, power driven vessels, personal watercraft and paddlecraft. What you'll be doing

Rydym yn chwilio am unigolyn i fod yn Feistr Harbwr statudol harbwr Porthdinllaen i reoli ein gweithrediadau morol yn ddiogel, yn effeithlon ac yn gost-effeithiol, ac i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Cod Diogelwch Morol Porthladd. 
Bydd y gwaith yn cynnwys darparu angorfeydd a bwiau marcwyr, adolygu'r system rheoli diogelwch morol ac asesiadau risg, ac archwiliadau diogelwch rheolaidd. 
Bydd rhan fawr o'ch rôl yn cynnwys ymgysylltu â phobl. Mae diogelwch yn flaenoriaeth a byddwch yn hyrwyddo defnydd diogel a chyfrifol o'r ardal ac yn cynghori'r cyhoedd ar is-ddeddfau a pholisïau arfordirol lleol. 
Chi fydd wyneb yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mhorthdinllaen a byddwch yn gallu ateb ymholiadau a rhoi gwybodaeth i bobl a fydd yn gwella eu hymweliad. Chi fydd y pwynt cyswllt allweddol ar gyfer materion sy'n ymwneud â harbwr Porthdinllaen ac yn meithrin cysylltiadau da gyda rhanddeiliaid allweddol yn yr ardal fel pysgotwyr, deiliaid angorfeydd, RNLI a Chyngor Gwynedd. 
Byddwch yn sicrhau safonau uchel ac yn sicrhau bod yr harbwr yn glir o beryglon. Bydd hyn yn cynnwys casglu sbwriel a chynnal a chadw seilwaith harbwr gan gynnwys angorfeydd, gweithdy a Caban Griff ein gofod dehongli bach. Yn ystod misoedd yr haf byddwch yn cefnogi'r staff tymhorol a'n partneriaid Cyngor Gwynedd i reoli'r pwynt mynediad traeth ym Morfa Nefyn gan oruchwylio lansio badau, gan sicrhau bod badau wedi'u cofrestru a chasglu ffioedd lansio. 
Nod Prosiect Morwellt Porthdinllaen yw diogelu'r morwellt yn y bae. Byddwch yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, yn gallu hyrwyddo'r gwaith gyda'r cyhoedd gan gynyddu eu dealltwriaeth o'r cynefin pwysig hwn a lleihau effaith holl weithrediadau'r harbwr ar y morwellt. Mae Porthdinllaen ar ei brysuraf yn ystod penwythnosau'r haf felly bydd disgwyl I chi weithio ar benwythnosau a gwyliau banc yr adeg hon o'r flwyddyn. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar gyfer y person iawn. Darllenwch hefyd y proffil rôl llawn, ynghlwm wrth yr hysbyseb hon.
We’re looking for an individual to be the statutory Harbour Master for Porthdinllaen harbour to manage our marine operations safely, efficiently and cost-effectively and to ensure compliance with the Port Marine Safety Code. The work will include the provision of moorings and marker buoys, review of the marine safety management system and risk assessments, and regular safety inspections. 
A big part of your role will involve engaging with people. Safety is a priority and you’ll be promoting safe and responsible use of the area and advising the public on local coastal by-laws and policies. 
You'll be the face of the National Trust at Porthdinllaen and will be able to answer queries and provide people with information that will enhance their visit. You'll be the key point of contact for matters relating to Porthdinllaen harbour and foster good relations with key stakeholders in the area such as fishers, mooring holders, RNLI and Cyngor Gwynedd. 
You'll ensure high standards of presentation and make sure the harbour is clear of hazards. This will include litter picks and maintenance of harbour infrastructure including moorings, workshop and Caban Griff our small interpretation space. During the summer months you'll support the seasonal assistant harbour master and our partners Gwynedd Council to manage the beach access point at Morfa Nefyn supervising the launching of vessels, ensuring vessels are registered and collecting launching fees. 
The Porthdinllaen Seagrass Project aims to protect the seagrass in the bay. You’ll keep up to date with the project, be able to promote the work with the public increasing their understanding of this important habitat and minimise the effect of all harbour operations on the seagrass. 
Porthdinllaen is at its busiest during summer weekends so there will be an expectation to work weekends and bank holidays at this time of year. 
Training will be provided for the right person. Please also read the full role profile, attached to this advert.

Who we're looking for

Er mwyn cyflawni'r rôl hon yn llwyddiannus, dylech feddu ar: 
 • Ymwybyddiaeth o faterion diogelwch a chydymffurfiaeth morol
 • Profiad o weithgarwch morol e.e. gweithredu cwch, defnyddio angorfeydd, lansio, a diddordeb yn yr amgylchedd morol.
 • Dull gweithgar gyda phrofiad o weithio'n annibynnol mewn sefyllfaoedd prysur ac ar dasgau ymarferol
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Ymrwymiad i safonau uchel o wasanaeth cwsmeriaid
 • Y gallu i sgwrsio yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol e.e. Tystysgrif Amrediad Byr VHF / Cychod P?er Lefel 2 RYA 
To deliver this role successfully, you should have:
 • An awareness of marine safety and compliance matters
 • Experience of marine activity e.g. boat operating, use of moorings, launching, and an interest in the marine environment.
 • A hard-working approach with experience of working independently in busy situations and on practical tasks 
 • Excellent communication skills 
 • A commitment to high standards of customer service
 • The ability to converse in Welsh and English 
 • Relevant qualifications e.g. RYA Powerboat level 2  / VHF Short Range Certificate


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Company info
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert