Skip to main content

This job has expired

Cook / Cogydd - Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)

Employer
The National Trust
Location
Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
11.64 per hour
Closing date
24 Apr 2024

Job Details

Cook / Cogydd - Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)

Summary

 

 

Do you have a passion for food? The National Trust is renowned for its food and hospitality. We run 185 cafes all over England, Wales and Northern Ireland, and we'd love you to be a part of it.

 

 

We’re looking for a Cook to join us. Because we are in a rural area, please think about how you’d be able to get here for work, before applying for the job. 

Benefits: We want to help you look after the things that matter to you, such as saving for your future, getting a discount on your weekly shop, or encouraging you to find a work-life balance. Please read our package, below, to see what benefits we offer you.

Hours: Working 2-3 days a week. Hours will be flexible depending upon the business of the property.

This role is an hourly paid, fixed term role. Wherever possible we aim to offer a consistent working pattern, but we’re looking for flexibility as it may be necessary for us to alter this pattern from time to time to suit the needs of the business. We’d give you as much notice of this as possible.

Salary: £11.50 per hour. This salary will be applicable from 1st April 2024.

Duration: Fixed term contract until 07 November 2024

Interview date: w/c 08 April

A ydych chi’n frwd dros fwyd? Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn enwog am ei bwyd a'i lletygarwch. Mae gennym ni 185 o gaffis, ystafelloedd te, a bwytai dros Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a hoffem i chi fod yn rhan o hynny.  

Rydym yn chwilio am Gogydd i ymuno â ni. Oherwydd ein bod ni mewn ardal wledig, gofynnwn yn garedig i chi feddwl sut fyddech chi’n ein cyrraedd ni ar gyfer gwaith, cyn i chi wneud cais am y swydd.

Oriau: 2-3 diwrnod o waith yr wythnos. Bydd yr oriau’n hyblyg yn ddibynnol ar fusnes yr eiddo.

Telir y rôl hon fesul awr, ar gytundeb cyfnod penodol. Lle’n bosib ceisiwn gynnig patrwm gwaith cyson, ond rydym yn chwilio am hyblygrwydd gan y bydd angen, o bosib, addasu’r patrwm gwaith o bryd i’w gilydd er mwyn bodloni anghenion y busnes. Byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosib cyn gwneud hynny.

Cyflog: £11 yr awr. Bydd y cyflog hwn yn berthnasol o 1 Ebrill 2024.

Hyd: Cytundeb Cyfnod Penodol 31 Tachwedd 2024

Dyddiadau cyfweld: 08 Ebrill

 


What it's like to work here

To find out more about what it’s like to work in a food and beverage team for the National Trust, click here to watch our video.

I ddysgu mwy am sut beth yw gweithio mewn tîm bwyd a diod yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cliciwch yma i wylio ein fideo.

What you'll be doing

As a Cook, your focus will be in the kitchen, helping to prepare and present delicious food from scratch using fresh, seasonal ingredients. Your food will be served directly to visitors. Using the framework of our ‘National Trust Cookbook’, you’ll prepare, measure and mix ingredients. You’ll help with deliveries and with keeping the kitchen clean, to be compliant with health and safety legislation and to make sure that service runs smoothly. We’ll give you an induction that fits the job, and training in allergens and food safety, plus any mentoring needed to help you in your role. You can sign up for further professional training and development if you wish.  Please also read the full role profile, attached to this advert.
Fel Cogydd, byddwch yn canolbwyntio ar y gegin, yn helpu i baratoi a chyflwyno bwyd blasus gan ddefnyddio cynhyrchion ffres, tymhorol. Gweinir eich bwyd yn uniongyrchol i ymwelwyr.
Gan ddefnyddio fframwaith ein ‘Llyfr Coginio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol’, byddwch yn paratoi, mesur ac yn cyfuno cynhwysion. Byddwch yn helpu gyda danfoniadau a chadw'r gegin yn lân, cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch a sicrhau bod y gwasanaeth yn rhedeg yn ddi-drafferth. 
Byddwn yn rhoi sesiwn gynefino i chi sy’n addas i'r swydd, a hyfforddiant alergenau a diogelwch bwyd, ac unrhyw fentora sydd ei angen i'ch helpu chi yn eich rôl. Gallwch gofrestru am ragor o hyfforddiant a datblygiad pe dymunech. 
Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil swydd llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon.

Who we're looking for

We’d love to hear from you if you’re:
• Someone who loves good food and has a friendly and positive attitude.
• Confident about following recipes and batch-cooking, and willing to learn.
• Aware of health and safety compliance.
Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi os ydych chi’n:
• Rhywun sy’n credu’n fawr mewn bwyd da ac sydd ag agwedd gyfeillgar a chadarnhaol.
• Hyderus o ran dilyn ryseitiau a choginio mewn sypiau, ac yn barod i ddysgu.
• Ymwybodol o gydymffurfiaeth ag iechyd a diogelwch.

The package

 

 

 

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 

 

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust places for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax-free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts such as gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most Trust places
 • Independent financial advice

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.

Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol 

Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)

Cynllun gofal plant di-dreth? 

Cynllun benthyciad blaendal rhent 

Benthyciad tocyn tymor 

Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema? 

Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol. 

Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl 

Rhaglen cynorthwyo cyflogai 

Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau

Cyngor ariannol annibynnol

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Company info
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert