Skip to main content

This job has expired

Asset & Maintenance Manager - Plas Menai National Outdoor Centre - Caernarfon, Gwynedd

Employer
Legacy Leisure Ltd
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£34,083 - £36,695 per annum
Closing date
7 Mar 2024

Asset & Maintenance Manager - Plas Menai National Outdoor Centre - Caernarfon, Gwynedd

Plas Menai is the National Outdoor Centre for Wales and is situated on the banks of the Menai Straits, a stone's throw from Snowdonia National Park and the stunning coastline of Anglesey and the Lleyn Peninsular. The Centre has been delivering a range of Instructor, Technical Courses as well as a wide range adventurous activities for over 40 years.

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do, we welcome applications from all sections of the community and under-represented groups.

Language skills (bilingualism & multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Plas Menai. We are passionate about promoting the use of Welsh language and, as part of our development programme, give everyone the opportunity to learn Welsh if they wish to do so, offering learning programmes from beginner right through to fluent.

How you'll contribute

We are looking for an experienced Asset & Maintenance Manager to join the team to lead & manage maintenance works at Plas Menai, specifying, procuring and managing contracts and contractors as required.

You will lead on the organisation and management of Building & Equipment Health & Safety and statutory compliance maintaining full records, certification and compliance details as required. You will be responsible for the daily effective running of the site's plant rooms and oversight of the equipment officer ensuring day to day maintenance is carried out in the context of ensuring the best possible lifecycle and customer outcomes for the building and the equipment.

Who you'll work with

You will work alongside and support all departments across the Centre, to ensure that building maintenance issues are dealt with in an appropriate time frame.

Manage the Equipment Maintenance staff ensuring the repair, maintenance and replacement of equipment is carried out in accordance with centre needs and remains within budget.

You will work closely with the Corporate PPM Team, Energy Manager and Energy Project Manager to oversee energy efficiency initiatives and programmes implementing and managing changes to plant, equipment and centre practices and procedures as required Reporting into the Head of Operations

What you'll need

We are looking for an experienced manager, who can still take on minor repairs and ground works as well as manage the compliance and asset management work.

The post holder will preferably hold 18th Edition electrical qualification, City + Guilds 2381 - 01 or equivalent qualification and have good experience of or working knowledge of pool filtration and air conditioning.
A Flexible approach to work adapting to the needs of the Centre - this may involve being on call or working evenings and the occasional weekend.

yw'r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol i Gymru. Da ni wedi ein lleoli ar lannau'r Fenai, tafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri ac arfordir godidog Ynys Môn a Phen Llŷn. Yn 2023 bydd y Ganolfan wedi bod yn cyflwyno amrywiaeth o Gyrsiau Hyfforddwr, Cyrsiau Technegol yn ogystal ag ystod eang o weithgareddau antur ers 40 mlynedd.

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i weithwyr ac yn hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, gan gynnig ystod o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth a wnawn, rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl ym Mhlas Menai. Rydym yn frwd dros hybu'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, yn rhoi'r cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o ddechreuwyr hyd at rugl.

SUT Y BYDDWCH YN CYFRANNU

Rydym yn chwilio am Rheolwr Asedau a Chynnal a Chadw profiadol i ymuno â'r tîm i arwain a rheoli gwaith cynnal a chadw ym Mhlas Menai, gan bennu, caffael a rheoli contractau a chontractwyr yn ôl yr angen.

Byddwch yn arwain ar drefnu a rheoli Iechyd a Diogelwch Adeiladu ac Offer a chydymffurfiaeth statudol gan gynnal cofnodion llawn, ardystio a manylion cydymffurfio yn ôl y gofyn.

Byddwch yn gyfrifol am redeg ystafelloedd "plant" y safle yn effeithiol o ddydd i ddydd a goruchwylio'r swyddogion offer gan sicrhau bod gwaith cynnal a chadw o ddydd i ddydd yn cael ei wneud yng nghyd-destun sicrhau r cylch bywyd gorau posibl a chanlyniadau cwsmeriaid ar gyfer yr adeilad a'r offer.

GYDA PWY Y BYDDWCH YN GWEITHIO

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'r holl adrannau ac yn eu cefnogi ar draws y Ganolfan, i sicrhau yr ymdrinnir â materion cynnal a chadw adeiladau mewn amserlen briodol.

Rheoli'r staff Cynnal a Chadw Offer gan sicrhau bod atgyweirio, cynnal a chadw a newid offer yn cael ei wneud yn unol ag anghenion y ganolfan ac yn parhau o fewn y gyllideb.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Tîm PPM Corfforaethol, Rheolwr Ynni a Rheolwr Prosiect Ynni i oruchwylio mentrau a rhaglenni effeithlonrwydd ynni sy'n gweithredu ac yn rheoli newidiadau i arferion a gweithdrefnau, offer a chanolfannau yn ôl yr angen

Gan adrodd i'r Pennaeth Gweithrediadau, byddwch hefyd yn aelod o'r Tîm Rheoli Y Canolfan.

BETH FYDDWCH ANGEN

Rydym yn chwilio am rheolwr profiadol, a all barhau i wneud mân atgyweiriadau a gwaith tir yn ogystal â rheoli'r gwaith cydymffurfio a rheoli asedau. Bydd deiliad y swydd yn ddelfrydol yn meddu ar cymhwyster trydanol 18fed Argraffiad, City + Guilds 2381 - 01 neu gymhwyster cyfatebol ac mae ganddo brofiad da neu wybodaeth ymarferol o hidlo pwll a chyflyru aer. Dull ac agwedd hyblyg o weithio sy'n addasu i anghenion y Ganolfan - gall hyn olygu bod ar alwad neu weithio gyda'r nos ac ambell benwythnos.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert