This job has expired

Service Assistant - Welshpool

Employer
The National Trust
Location
Welshpool, Powys
Salary
10.50 per hour
Closing date
14 Jun 2023

Job Details

Service Assistant - Welshpool

Summary

Working within a bustling atmosphere as part of passionate team this role as a Service Assistant plays a core part in providing fantastic customer service. Do you enjoy helping people and providing a great service?

The Hours: Flexible hours available which includes weekend shifts; to be discussed at interview (No Evenings & No Split Shifts)

The Salary: £10.50 per hour

Duration: Fixed Term Contract until 30 September

Gan weithio o fewn awyrgylch brysur fel rhan o dîm angerddol mae'r rôl hon fel Cynorthwyydd Gwasanaeth yn chwarae rhan graidd wrth ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid. Ydych chi'n mwynhau helpu pobl a darparu gwasanaeth gwych?

Yr Oriau: Oriau hyblyg sydd ar gael sy'n cynnwys sifftiau penwythnos; i'w drafod yn y cyfweliad (Dim Nosweithiau & No Split Shifts)

Y Cyflog: £10.50/h  

Contract Cyfnod Penodol tan 30 MediWhat it's like to work here

This world-famous medieval fortress is set among magnificent formal gardens, terraces and parkland, making Powis Castle an awe-inspiring place to work. The strong team is passionate about local sourcing, with delicious seasonal produce served in the restaurant and bespoke Welsh products sold in the shop. The impressive collection of paintings, tapestries and sculptures is one of the property’s key attractions, alongside a busy programme of events.

Click here for more information about this location

Mae'r gaer ganoloesol fyd-enwog hon wedi'i gosod ymhlith gerddi ffurfiol godidog, terasau a pharcdir, gan wneud Castell Powis yn lle awchus i weithio. Mae'r tîm cryf yn frwd dros gyrchu'n lleol, gyda chynnyrch tymhorol blasus wedi ei weini yn y bwyty a chynnyrch Cymreig pwrpasol a werthir yn y siop. Mae'r casgliad trawiadol o baentiadau, tapestrïau a cherfluniau yn un o atyniadau allweddol yr eiddo, ochr yn ochr â rhaglen brysur o ddigwyddiadau. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y lleoliad hwn 
 Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y wefan hon

What you'll be doing

Visitors are a vital part of what we do. As the Service Assistant it’s your role to ensure that the welcome our visitors receive is perfect, setting them up for an amazing experience for the rest of the day. In this role, you’ll be;

 • Working alongside a big staff team and volunteers in delivering outstanding customer service across the property
 • Working across our welcoming and admitting visitors to the property, providing information and orientation
 • Working on our property tills selling admission tickets, processing payments of activities and events and promoting our Growing Support strategy (Memberships/Donations/Fundraising)
 • Promote events, offers, products and benefits of actively supporting the National Trust
 • Support in the delivery of events at times throughout the year
 • Support across the property/portfolio when required
Mae ymwelwyr yn rhan hanfodol o'r hyn rydyn ni'n ei wneud. Fel Cynorthwyydd y Gwasanaeth eich rôl chi yw sicrhau bod y croeso mae ein hymwelwyr yn ei gael yn berffaith, gan eu sefydlu ar gyfer profiad anhygoel am weddill y dydd. Yn y rôl hon, byddwch;
 • Gweithio ochr yn ochr â thîm staff mawr a gwirfoddolwyr wrth ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid ar draws yr eiddo
 • Gweithio ar draws ein croesawgar a chyfaddef ymwelwyr â'r eiddo, darparu gwybodaeth a chyfeiriadaeth
 • Gweithio ar ein tiliau eiddo yn gwerthu tocynnau derbyn, prosesu taliadau o weithgareddau a digwyddiadau a hyrwyddo ein strategaeth
 • Cymorth Tyfu (Aelodaeth/Rhoddion/Codi Arian)
 • Hyrwyddo digwyddiadau, cynigion, cynnyrch a manteision o fynd ati i gefnogi'r
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Cymorth yn y broses o gynnal digwyddiadau ar adegau drwy gydol y flwyddyn
 • Cymorth ar draws yr eiddo/portffolio pan fo angen


Who we're looking for

 • A can-do attitude
 • Genuine enthusiasm for working with people
 • Excellent customer service skills
 • A willingness to learn new skills
 • Ability to work well in a team or on your own
 • Good understanding of the National Trust and what we do.

 • Agwedd gadarnhaol Brwdfrydedd go iawn i weithio gyda phobl
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol
 • Parodrwydd i feithrin sgiliau newydd
 • Gallu gweithio’n dda mewn tîm neu ar eich pen eich hun
 • Dealltwriaeth dda am yr
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’n gwaith 


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert