Collections & House Manager - Wrexham

Employer
The National Trust
Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
29,640 pa
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Collections & House Manager - Wrexham

Summary

*INTERNAL APPLICANTS ONLY* - *YMGEISWYR MEWNOL YN UNIG* 

Erddig is embarking on an exciting time for the Mansion. As only one of two Treasure Houses in Wales, we are looking for someone with substantial experience in team leadership, collections management and exhibition or experience delivery in a historic setting, to take a leading role in increasing access to and helping to bring to life, our incredible house and collections.

Interviews TBC.

Mae’n ddechrau cyfnod cyffrous i’r Plasty yn Erddig. Fel un o ddau yn unig o Drysordai yng Nghymru, rydym yn chwilio am rywun gyda phrofiad sylweddol o arwain tîm, rheoli casgliadau ac arddangosfeydd neu brofiad o gyflwyno mewn lleoliad hanesyddol, i ymgymryd â rôl arweiniol mewn cynyddu mynediad i’n t? a’n casgliadau anhygoel, ac i helpu i ddod â nhw’n fyw.

Cyfweliadau: i'w gadarnhauWhat it's like to work here

Erddig is a Grade One listed mansion and garden with a significant and varied collection. Alongside the technical work to upgrade some services throughout the mansion this year, we are also developing an exciting new vision to secure Erddig’s significance on a national curatorial stage and its relevance for a growing and diverse audience. We will be testing new and innovative presentation, interpretation and storytelling. Led by the General Manager, Visitor programming Manager and Project Curator, the House Manager will play a key part of the team in delivering and testing creative presentation. Working to promote 'one team', you will lead the Collections & House team in this changing and dynamic environment. 

Mae Erddig yn blasty a gardd restredig Gradd Un sydd â chasgliad sylweddol ac amrywiol. Ochr yn ochr â’r gwaith technegol i uwchraddio rhai gwasanaethau trwy’r plasty eleni, rydym hefyd yn datblygu gweledigaeth newydd gyffrous i sicrhau arwyddocâd Erddig ar lwyfan curadurol cenedlaethol a’i berthnasedd i gynulleidfa gynyddol ac amrywiol. Byddwn yn profi dulliau cyflwyno, dehongli ac adrodd stori newydd ac arloesol. Dan arweiniad y Rheolwr Cyffredinol, y Rheolwr Rhaglenni Ymwelwyr a Churadur Prosiectau, bydd y Rheolwr T? yn chwarae rhan allweddol yn y tîm wrth gyflwyno a phrofi dulliau cyflwyno creadigol. Wrth weithio i hyrwyddo 'un tîm', byddwch yn arwain y tîm Casgliadau a Th? yn yr amgylchedd dynamig a newidiol hwn. What you'll be doing

You will be managing the strategic planning and day to day care of Erddig’s significant collections and interiors, as well as day to day operational running and managing a programme of remedial conservation work. As the inventory owner, this role will have a focus on meeting Museum Accreditation Standards and reducing key areas of backlog. Importantly, this role will be focused on ensuring an inclusive and welcoming culture in the house for both visitors and staff and volunteers and a forward focused approach in sharing our collections and spaces with our present and future audiences.

The role will include working regular weekends where needed. You will support key members of the leadership team with the creation of new offers and approaches within the house.

Byddwch yn rheoli’r cynllunio strategol a gofal o ddydd i ddydd o gasgliadau ac ystafelloedd pwysig Erddig, yn ogystal â’r gwaith o redeg a rheoli o ddydd i ddydd rhaglen o waith cadwraeth adferol. Fel perchennog y rhestr eiddo, bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar fodloni Safonau Achredu Amgueddfeydd a lleihau meysydd allweddol o ôl-groniad. Yn bwysig, bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar sicrhau diwylliant cynhwysol a chroesawgar yn y t? i ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr, yn ogystal â dull sy’n canolbwyntio tuag ymlaen o rannu ein casgliadau a’n lleoedd gyda chynulleidfaoedd y presennol a’r dyfodol.

Bydd y swydd yn cynnwys gweithio ar y penwythnos yn rheolaidd lle bo angen. Byddwch yn cefnogi aelodau allweddol o’r tîm arwain i greu cynigion a dulliau newydd o fewn y t?.Who we're looking for

 • Strong understanding and good practice of preventive conservation and its application in diverse scenarios.
 • Collections management experience in a museum or historic property environment including inventory database and cataloguing
 • Understanding of Museum Accreditation (Spectrum) standards, collections care and conservation.
 • Practical and successful experience of operations and delivering visitor experience in a museum, historic house or visitor attraction.
 • Experienced in the management of relevant compliance, health and safety and emergency procedures. 
 • Excellent organisational, planning and people skills.
 • Ability to coach and support those managing, supervising and working alongside volunteers in the care of collections and interiors.
 • Strong communication skills and an open ‘can-do’ attitude.
 • Dealltwriaeth gref ac arfer da o gadwraeth ataliol a sut i'w gymhwyso mewn senarios amrywiol.
 • Profiad o reoli casgliadau mewn amgueddfa neu amgylchedd eiddo hanesyddol, gan gynnwys catalogio a chronfa ddata rhestr eiddo
 • Cyfarwydd â safonau Achrediad Amgueddfeydd (Spectrum), cadwraeth a gofalu am gasgliadau.
 • Profiad ymarferol a llwyddiannus o weithrediadau a chyflwyno profiad i ymwelwyr mewn amgueddfa, t? hanesyddol neu atyniadau i ymwelwyr.
 • Profiad o reoli gweithdrefnau cydymffurfio, iechyd a diogelwch a brys perthnasol. 
 • Sgiliau trefnu, cynllunio a phobl rhagorol.
 • Yn gallu hyfforddi a chefnogi unigolion sy’n rheoli a goruchwylio gwirfoddolwyr ac sy’n gweithio ochr yn ochr â nhw, wrth ofalu am gasgliadau a nodweddion mewnol.
 • Sgiliau cyfathrebu clir ac agwedd agored ‘gallu gwneud’.


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert