This job has expired

- Ceredigion

Employer
The National Trust
Location
Aberaeron, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
29,640 pa
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

- Ceredigion

Summary

*INTERNAL APPLICANTS ONLY* - *YMGEISWYR MEWNOL YN UNIG* 

We’re looking for a Holidays Operation Manager to join our team here at Llanerchaeron.

Crynodeb

Rydym yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau Gwyliau i ymuno â'n tîm yma yn LlanerchaeronWhat it's like to work here

To find out more about what it’s like to work within “Holidays” at the National Trust, click here to watch our video.What you'll be doing

Reporting to the Area Manager, it will be your role to develop and grow the patch you look after.

You will manage an established team of holiday operation assistants and you will work with them to ensure they understand and deliver the highest quality of housekeeping, compliance and standards across the patch.

You will also need to be guest and product focused, ensuring the highest quality of guest satisfaction and safety is achieved, you will want your guests to be delighted with their stay, and for them to create memories and stories in our unique holiday places.

Please also read the full role profile, attached to this advert, include a covering letter and CV with your application.

Eich gwaith

Gan adrodd i’r?Rheolwr Ardal,?eich swyddogaeth chi fydd datblygu a thyfu’r?maes rydych yn gyfrifol amdano.? 

Mi fyddwch yn rheoli tîm profiadol o gynorthwywyr gweithrediadau gwyliau gan gydweithio gyda nhw i sicrhau eu bod yn deall ac yn darparu’r lefel uchaf o gadw t?, cydymffurfiaeth?a safonau ar draws yr ardal.? 

Bydd angen i chi hefyd ganolbwyntio ar westeion a’r cynnyrch, gan sicrhau bod y lefel uchaf o?foddhad cwsmer a diogelwch?yn cael ei gyflawni,?mi fyddwch yn dymuno i’ch gwesteion fod wrth eu bodd gyda’u harhosiad, ac iddynt allu creu atgofion a straeon yn ein mannau gwyliau unigryw.? 

Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil swydd llawn ynghlwm â'r hysbyseb hwn, a dylech gynnwys llythyr eglurhaol a CV gyda’ch cais.? Who we're looking for

• Experience in an operational focused role

• Experience in leading and inspiring a team to an agreed set of results, contributing to their understanding and development

• You have experience understanding and delivering customer needs and delivering a culture of excellent customer service in the hospitality industry

• Ability to deliver results through successful cost control balanced with quality and to deadlines

• Experience and skills in managing operational budgets

• Experience of developing communications at all levels

Am bwy ydym ni'n chwilio

 • Profiad o swydd sy’n canolbwyntio ar weithredu? 
 • Profiad o arwain ac ysbrydoli tîm i gael canlyniadau cytunedig, gan gyfrannau at eu dealltwriaeth a’u datblygiad? 
 • Mi fydd gennych brofiad o fodloni anghenion y cwsmer a darparu diwylliant o wasanaeth cwsmer rhagorol yn y diwydiant lletygarwch? 
 • Y gallu i sicrhau canlyniadau drwy reoli costau’n llwyddiannus ynghyd ag ansawdd a chwblhau gwaith yn brydlon? 
 • Profiad a gallu o reoli cyllidebau gweithredol? 
 • Profiad o gyfathrebu ar bob lefel? 
The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust places for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.


Y pecyn

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.

 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth 
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema 
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert