Holidays Operation Team Leader - Swansea

Employer
The National Trust
Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
9.90 per hour
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Holidays Operation Team Leader - Swansea

Summary

*INTERNAL APPLICANTS ONLY* 

We have an opportunity for a Team Leader to support our Holiday Cottage Cleaners at Gower

Duration: Permanent

Hours: 10 hours per week. Responsible for two changeovers in the week.

Salary: £9.90 per hour

Internally you will be known as 'Holidays Operation Team Leader'

*YMGEISWYR MEWNOL YN UNIG*
Mae gennym gyfle i Arweinydd Tîm gefnogi ein Glanhawyr Bythynnod Gwyliau ym Mro Rhyn G?yr

Hyd: Parhaol

Oriau: 10 awr yr wythnos. Cyfrifol am ddau newid yn yr wythnos.

Cyflog: £9.90 yr awr

Yn fewnol byddwch yn cael eich adnabod fel 'Arweinydd Tîm Ymgyrch Gwyliau'What it's like to work here

To find out more about what it’s like to work within “Holidays” at the National Trust, click here to watch our video.

I gael gwybod mwy am sut beth yw gweithio o fewn "Gwyliau" yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cliciwch yma i wylio ein fideo.

What you'll be doing

You will induct new staff and support the provision of an efficient, effective and flexible service ensuring cover for changeovers, service cleans and house opening achieving very high standards of presentation; co-ordination of routine maintenance and repairs, and deal with customer queries in line with the NT Holidays Toolkit.

Health and Safety compliance and good environmental management is essential.  You will be familiar with working to risk assessments, COSHH procedures, accident reporting, and fire safety.

Please read the role profile attached.

yddwch yn cynefino staff newydd ac yn cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaeth effeithlon, effeithiol a hyblyg gan sicrhau bod staff ar gael ar gyfer newid, glanhau ac agor tai gan gyflawni safonau cyflwyno uchel iawn; cydlynu gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio arferol, a delio ag ymholiadau cwsmeriaid yn unol â Phecyn Cymorth Gwyliau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Mae cydymffurfiaeth ag Iechyd a Diogelwch a rheolaeth amgylcheddol dda yn hanfodol.
Byddwch yn gyfarwydd â gweithio’n unol ag asesiadau risg, gweithdrefnau COSHH, adrodd ar ddamweiniau, a diogelwch tân. 
Gweler y proffil swydd sydd wedi’i atodi. 

Who we're looking for

To excel at this role, you'll need to have;

•Practical experience in an operational role in a holiday operating environment

•A good understanding of necessary standards of housekeeping, presentation and maintenance

•Some supervisory experience, good people skills, confidence dealing with a variety of situations including incidents and complaints

I ragori yn y swydd hon, bydd angen i chi gael;•Profiad ymarferol mewn rôl weithredol mewn amgylchedd gweithredu gwyliau•Dealltwriaeth dda o safonau angenrheidiol cadw trefn, cyflwyno a chynnal a chadw•Rhywfaint o brofiad o oruchwylio, sgiliau rhyngbersonol da, gallu trin ymwelwyr mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd yn hyderus, gan gynnwys digwyddiadau a chwynion 

The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert