This job has expired

Holidays Operation Assistant - Swansea

Employer
The National Trust
Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
9.60 per hour
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Holidays Operation Assistant - Swansea

Summary

We are looking for a Holiday Cottage Cleaner to prepare our stunning holiday cottages at Gower

Hours: 10 hours per week. Short breaks mean that changeover days can also fall on different days of the week but never a sunday, and you would have the opportunity to work additional hours if you are able to do so.

Rotas are issued in advance, and we try to accommodate other commitments where possible.

Salary: £9.60 per hour

Duration: Permanent

Rydym yn awyddus i benodi Glanhawr Bythynnod Gwyliau i?baratoi ein bythynnod gwyliau hardd ym 
Oriau:10 awr yr wythnos.  Mae gwyliau byr yn golygu y gall diwrnodau newid hefyd ddisgyn ar wahanol ddyddiau o'r wythnos ond byth ar ddydd Sul, a byddech chi'n cael cyfle i weithio oriau ychwanegol os ydych chi'n gallu gwneud hynny.?
Cyflog:£9.60 yr awr?
Hyd:?Parhaol
Yn fewnol, byddwch yn cael eich adnabod fel ‘Cynorthwyydd Gweithrediadau Gwyliau’ 

What it's like to work here

To find out more about what it’s like to work within “Holidays” at the National Trust, click here to watch our video.

I gael gwybod mwy am sut beth yw gweithio o fewn "Gwyliau" yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cliciwch yma i wylio ein fideo.

What you'll be doing

On change-over days, you’ll make sure that everything’s clean and prepared for our guests to arrive. This will include making sure the cottage is thoroughly cleaned, well presented and welcoming for our guests. We’d also like you to keep an eye out and report any repairs or odd jobs that need doing along with replacing any broken items from the store supplies.

Full Personal Protective Equipment(PPE) is provided for all teams and additional extensive measures in place to protect staff.

Please also read the full role profile, attached to this advert.

Ar ddyddiau newid, byddwch yn gwneud yn si?r bod popeth yn lân ac yn barod ar gyfer y gwesteion pan fyddant yn cyrraedd. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod y bwthyn wedi’i lanhau’n llwyr, wedi’i gyflwyno’n dda ac yn groesawgar ar gyfer ein gwesteion. Hoffem hefyd i chi gadw llygad allan ac adrodd ar unrhyw atgyweiriadau neu waith cynnal a chadw sydd angen ei wneud ynghyd â chyfnewid eitemau sydd wedi torri o gyflenwadau’r storfa.
Darperir Cyfarpar Diogelu Personol Llawn (PPE) ar gyfer pob tîm ac mae mesurau helaeth ychwanegol ar waith i amddiffyn staff. 
Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil swydd llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon

Who we're looking for

 • No experience is required, training will be provided
 • We'd love to hear from you if you have a great attitude and lots of enthusiasm!
 • ?Nid oes angen profiad, rhoddir hyfforddiant.
 • Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych ymagwedd wych ac yn llawn brwdfrydedd! 


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert