This job has expired

External Affairs Consultant - Newport

Employer
The National Trust
Location
Newport, Newport (Casnewydd)
Salary
35,022 pa
Closing date
29 Mar 2023

View more

Job Details

External Affairs Consultant - Newport

Summary

Have you got what it takes to help National Trust Cymru make its voice heard? We’re searching for an external affairs professional to join our small team and play a part in making a difference every day. 

You’ll work with colleagues across Wales to build strong external relationships with elected representatives and key stakeholders, shape our policy and advocacy work, and provide external affairs advice and support to our property and consultancy teams.

Provisional interview date: Wednesday 5 April

Crynodeb

Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i helpu i ledaenu neges Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru? Rydym yn chwilio am unigolyn materion allanol proffesiynol i ymuno â’n tîm bychan ac i chwarae rhan mewn gwneud gwahaniaeth bob dydd. 

Byddwch yn gweithio â chydweithwyr ar hyd a lled Cymru er mwyn meithrin cysylltiadau allanol cryf gyda chynrychiolwyr etholedig a rhanddeiliaid allweddol, llunio ein polisi a’n gwaith eirioli, a chynnig cyngor ar faterion allanol a chefnogaeth i’n timau eiddo ac ymgynghori.

Dyddiad Cyfweld Dros Dro: Dydd Mercher 5 EbrillWhat it's like to work here

The National Trust Consultancy is the home to specialists in every field of our work. A national consultancy, where resources are shared across disciplines and boundaries, it’s proving to be a great repository of skills, talent and experience. The diversity and quality of expertise within the Consultancy will enable our properties and places to benefit from an extraordinary range of creative and innovative thinking, as well as deep expertise in all matters relating to our twin purpose of caring for the nation’s heritage and landscapes, and making these accessible to all.

As External Affairs Consultant your remit will cover the whole of Wales and therefore we can be flexible with the location; you'll be based from your nearest office hub. The role will involve being out and about so you’ll need to be comfortable with travelling around.

Sut beth yw gweithio yma?

Mae Gwasanaeth Ymgynghori'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gartref i arbenigwyr ym mhob maes o'n gwaith. Gwasanaeth ymgynghori cenedlaethol, lle rhennir adnoddau ar draws disgyblaethau a ffiniau, sy'n profi i fod yn gronfa werth chweil o sgiliau, doniau a phrofiadau. Bydd amrywiaeth ac ansawdd yr arbenigedd o fewn y Gwasanaeth Ymgynghori yn galluogi ein heiddo a lleoedd i elwa ar ystod ryfeddol o feddylfryd creadigol ac arloesol, yn ogystal ag arbenigedd dwfn ym mhob mater yn ymwneud â'n diben dwbl o ofalu am dreftadaeth a thirweddau'r genedl, a gwneud y rhain yn hygyrch i bawb.

Fel Ymgynghorydd Materion Allanol, bydd eich cylch gwaith yn cwmpasu Cymru gyfan, ac felly, gallwn fod yn hyblyg o ran lleoliad; byddwch wedi'ch lleoli o'ch hwb swyddfa agosaf, a gallwch weithio gartref; ond hefyd, bydd y rôl yn cynnwys crwydro o un man i'r llall, felly bydd angen ichi fod yn gyfforddus â theithio.What you'll be doing

As part of the External Affairs team in Wales you will be instrumental in shaping how National Trust Cymru is seen in Wales and the wider world. You'll develop relationships with politicians, key stakeholders and decision makers in Wales; monitor, interpret and influence policies; develop high quality briefings and organise and deliver events.
You'll be highly organised and structured in your work – managing and recording our relationships with key politicians, stakeholders and decision-makers as well as developing effective processes to share knowledge and information from the Trust to the external world.
An experienced communicator, in writing and in person, you'll be an effective champion for the Trust and our cause, representing the Trust to external audiences. 
You'll monitor, interpret and influence policies, providing advice on the political environment to colleagues, briefing staff on the risks and opportunities for the Trust’s cause, strategy and operations at pace and to a high standard. You'll work closely with our Marketing and Communication teams to ensure consistency of message across multiple channels.
You'll work with colleagues to build long term relationships with key individuals in politics, policy and stakeholder groups, with a focus on identifying who is influential for our agenda among parliamentarians and providing materials to build their trust and confidence in us.
You'll contribute to internal processes and develop good relationships across the Trust, including with colleagues based in Northern Ireland and in the Whole Trust External Affairs Team.
Please also read the full role profile attached to this advert.
Eich gwaith
Fel rhan o'r tîm Materion Allanol yng Nghymru, byddwch yn allweddol yn llywio sut mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn cael ei gweld yng Nghymru a ledled y byd. Byddwch yn meithrin cysylltiad â gwleidyddion, rhanddeiliaid allweddol ac unigolion sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru; monitro a dehongli polisïau, a dylanwadu arnynt; datblygu crynodebau o ansawdd uchel a threfnu a chyflwyno digwyddiadau.
Byddwch yn ymdrin â'ch gwaith mewn modd hynod drefnus a strwythuredig – yn rheoli ac yn cofnodi ein cysylltiadau â gwleidyddion allweddol, rhanddeiliaid ac unigolion sy'n gwneud penderfyniadau, yn ogystal â datblygu prosesau effeithiol er mwyn rhannu gwybodaeth gan yr Ymddiriedolaeth gyda'r byd allanol.
Byddwch yn gyfathrebwr profiadol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac yn hyrwyddwr effeithiol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'n hachos, gan gynrychioli'r Ymddiriedolaeth i gynulleidfaoedd allanol. 
Byddwch yn monitro a dehongli polisïau, ac yn dylanwadu arnynt, wrth gynnig cyngor am yr amgylchedd gwleidyddol i gydweithwyr, briffio staff ar y risgiau a chyfleoedd ar gyfer achos, strategaeth a gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyflym, ac at safon uchel. Byddwch yn gweithio'n agos â'n timau Marchnata a Chyfathrebu er mwyn sicrhau neges gyson ar draws sawl sianel.
Byddwch yn gweithio a chydweithwyr i feithrin cysylltiadau hirdymor gydag unigolion allweddol yn y meysydd gwleidyddol, polisi a grwpiau rhanddeiliad, gan ganolbwyntio ar adnabod pwy sy'n ddylanwadol ar gyfer ein hagenda ymysg seneddwyr a chynnig deunyddiau i feithrin eu hymddiriedaeth a hyder ynom ni.
Byddwch yn cyfrannu at brosesau mewnol ac yn datblygu cysylltiad da ledled yr Ymddiriedaeth, gan gynnwys gyda chydweithwyr yng Ngogledd Iwerddon a Thîm Materion Allanol yr Ymddiriedolaeth Gyfan.
Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil rôl llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon.


Who we're looking for

We’re looking for a highly motivated external affairs professional with an understanding and experience of the political and stakeholder landscape in Wales. The ability to communicate in Welsh is essential for this role. 
In your application please provide details of how you meet the following minimum criteria:• Experience in external partnership working, policy or advocacy• Understanding of the stakeholder landscape in Wales• Knowledge and experience of the political landscape in Wales • Excellent verbal and written communicator, with great interpersonal skills• Excellent organisational skills and ability to work at pace and prioritise• Be able to carry out, interpret and respond to external and internal research, intelligence and analysis• Ability to build strong collaborative working relationships with internal and external stakeholders• Ability to communicate and operate through the medium of Welsh
Am bwy rydym yn chwilio
Rydym yn chwilio am unigolyn materion allanol proffesiynol hynod frwdfrydig gyda dealltwriaeth a phrofiad o’r dirwedd wleidyddol a rhanddeiliaid yng Nghymru. Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 
Yn eich cais, rhowch fanylion am sut ydych chi’n bodloni’r meini prawf canlynol:• Profiad o weithio yn y maes eirioli, polisi neu weithio mewn partneriaeth allanol• Dealltwriaeth am y dirwedd randdeiliaid yng Nghymru.• Gwybodaeth a phrofiad o dirwedd wleidyddol Cymru • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig, ynghyd â sgiliau rhyngbersonol gwych• Sgiliau trefnu rhagorol a’r gallu i weithio'n gyflym a blaenoriaethu• Y gallu i gynnal, dehongli ac ymateb i ymchwil, deallusrwydd a dadansoddiad allanol a mewnol• Y gallu i feithrin cysylltiadau cydweithredol cryf gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol• Y gallu i gyfathrebu a gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg

The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Y pecyn

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.

 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth 
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema 
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert