This job has expired

Facilities Assistant - Welshpool

Employer
The National Trust
Location
Welshpool, Powys
Salary
9.60 per hour
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Facilities Assistant - Welshpool

Summary

Working within a bustling atmosphere as part of passionate team this role as a facilities assistant plays a core part in providing fantastic customer service.

The Hours: 28 Hours per week

The Salary: £18720 pro rata

Duration: Permanent 

Gan weithio o fewn awyrgylch brysur fel rhan o dîm angerddol mae'r rôl hon fel cynorthwyydd cyfleusterau yn chwarae rhan graidd wrth ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.

Yr Oriau: 28 awr yr wythnos

Y Cyflog:£18720 pro rata

Hyd:ParhaolWhat it's like to work here

This world-famous medieval fortress is set among magnificent formal gardens, terraces and parkland, making Powis Castle an awe-inspiring place to work. The strong team is passionate about local sourcing, with delicious seasonal produce served in the restaurant and bespoke Welsh products sold in the shop. The impressive collection of paintings, tapestries and sculptures is one of the property’s key attractions, alongside a busy programme of events – many of which are food themed.

Click here for more information about this location

Mae'r gaer ganoloesol fyd-enwog hon wedi'i gosod ymhlith gerddi ffurfiol godidog, terasau a pharcdir, gan wneud Castell Powis yn lle awchus i weithio. Mae'r tîm cryf yn frwd dros gyrchu'n lleol, gyda chynnyrch tymhorol blasus wedi ei weini yn y bwyty a chynnyrch Cymreig pwrpasol a werthir yn y siop. Mae'r casgliad trawiadol o baentiadau, tapestrïau a cherfluniau yn un o atyniadau allweddol yr eiddo, ochr yn ochr â rhaglen brysur o ddigwyddiadau – gyda nifer ohonynt yn cael eu bwyd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y lleoliad hwn

What you'll be doing

As the Facilities Assistant, you'll assist with the day to day cleanliness and presentation the National Trust’s buildings and outdoor spaces. You’ll turn your practical hand to all sorts of cleaning and minor maintenance ensuring all our facilities are kept in good working order. You'll also be asked to help with some manual work such as unloading deliveries.

Duties such as cleaning, sweeping and litter picking will form a core part of the role, both inside and outdoors. You’ll ensure the highest standards of customer service across the area by always implementing a ‘customer comes first’ attitude. General maintenance work and helping within other teams will also form part of your role.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Fel y Cynorthwy-ydd Cyfleusterau, byddwch yn cynorthwyo gyda glendid dydd i ddydd a chyflwyno adeiladau a mannau awyr agored yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Byddwch yn troi eich llaw ymarferol at bob math o lanhau a mân waith cynnal a chadw gan sicrhau bod ein holl gyfleusterau'n cael eu cadw mewn trefn waith da. Gofynnir i chi hefyd helpu gyda rhywfaint o waith â llaw fel dadlwytho danfoniadau.
Bydd dyletswyddau megis glanhau, ysgubo a chasglu sbwriel yn rhan greiddiol o'r rôl, y tu mewn a'r awyr agored. Byddwch yn sicrhau'r safonau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid ar draws yr ardal drwy weithredu agwedd 'cwsmer yn dod yn gyntaf' bob amser. Bydd gwaith cynnal a chadw cyffredinol a helpu o fewn timau eraill hefyd yn rhan o'ch rôl.
Darllenwch hefyd y proffil rôl llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon.

Who we're looking for

You'll be;

 • Helpful & Friendly
 • Customer focused with a positive attitude
 • Enthusiastic with a willingness to learn
 • A team player, but also can work on your own initiative
Byddwch chi;
 • Defnyddiol a Chyfeillgar
 • Canolbwyntio ar y cwsmer gydag agwedd bositif
 • Brwdfrydig â pharodrwydd i ddysgu
 • Chwaraewr tîm, ond hefyd yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert