This job has expired

Assistant Ranger - Brecon

Employer
The National Trust
Location
Brecon, Powys
Salary
19,305 pa
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Assistant Ranger - Brecon

Summary

Rangers have been a part of the National Trust since the beginning, our place in the organisations future means that we need to think long term about how we look after our special places. As part of the wider Ranger team, we need you to think about our impact on the environment, and find better ways to do things.

Salary: £19305Hours: 37.5 hours per weekDuration: 6 Months Contract 
Mae ceidwaid wedi bod yn rhan o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ers y dechrau, mae ein lle yn y mudiadau yn y dyfodol yn golygu bod angen i ni feddwl am y tymor hir am sut rydyn ni'n gofalu am ein llefydd arbennig ni. Fel rhan o dîm ehangach Ranger, mae angen i chi feddwl am ein heffaith ar yr amgylchedd, a dod o hyd i ffyrdd gwell o wneud pethau.
Cyflog: £19305Oriau: 37.5 awr yr wythnosHyd: 6 mis Contract 

What it's like to work here

The Brecon Beacons offer a spectacular landscape rich in natural beauty. Free from light and noise pollution it's the perfect respite from the chaos of modern life. Whether you're seeking challenging walks, wide open spaces or secluded waterfalls, the Brecon Beacons provides the best of them all.
Pen y Fan, the highest point in southern Britain, stands proudly flanked by Corn Du and Cribyn. From Fan y Big looking west towards the Beacons you can get the most stunning views in the whole area. You can also be sure to miss the crowds on this less-visited peak. Nearby Cwm Sere, Cwm Oergwm and Cwm Cynwyn are beautiful and serenely quiet glaciated valleys nestled at the feet of the central Beacons. The terrain is much less challenging but the views are equally impressive.
For a gentler amble, head to the upper Tarell Valley, which runs from Libanus to the Storey Arms. There are plenty of meandering walks through ancient woodland, where you can enjoy views of Craig Cerrig Gleisiad, Fan Frynach and the central Beacons. 
Click here for more information 
Mae Bannau Brycheiniog yn cynnig tirwedd ysblennydd sy'n gyforiog o harddwch naturiol. Yn rhydd o lygredd golau a s?n mae'n seibiant perffaith o anhrefn bywyd modern. Os ydych chi'n chwilio am deithiau cerdded heriol, mannau agored eang neu raeadrau diarffordd, mae Bannau Brycheiniog yn cynnig y gorau ohonynt i gyd.
Saif Pen y Fan, y pwynt uchaf yn ne Prydain, gyda balchder rhwng Corn Du a Chribyn. O Fan y Big yn edrych i'r gorllewin tuag at y Bannau gallwch gael y golygfeydd mwyaf trawiadol yn yr ardal i gyd. Gallwch hefyd fod yn sicr o golli'r torfeydd ar yr uchafbwynt llai poblogaidd hwn.Mae Cwm Sere gerllaw, Cwm Oergwm a Chwm Cynwyn yn ddyffrynnoedd rhewlifol tawel hyfryd a serennog yn swatio yn draed y Bannau canolog. Mae'r teras yn llawer llai heriol ond mae'r farn yr un mor drawiadol. Am fagl tynerach, ewch i ran uchaf Dyffryn Tarell, sy'n rhedeg o Libanus i'r Storey Arms. 
Mae digonedd o deithiau cerdded troellog drwy goetir hynafol, lle cewch fwynhau golygfeydd o Graig Cerrig Gleisiad, Fan Frynach a chanol y Bannau. 
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

What you'll be doing

With your endless passion for our work, you’ll help with the protection and care of habitats, wildlife, property and machinery, and your passion will inspire other to love this beautiful place as much as you do. We want you to engage with visitors, making time to talk to them, not rushing away to the next task. As an easily identifiable member of the Ranger team, on your best day you will be creating lasting memories for everyone.

So whether you’re maintaining our green spaces to assisting with guided visitor walks, through to delivering a wide range of engaging visitor experiences, no two days will be the same. You’ll also share and promote the work that we do here, ensuring special places like these are here to be both protected and enjoyed by everyone for ever. This will see you responding to queries and explaining the value of the work being undertaken. After all, your passion and dedication could fire the imagination that makes a visitor become a supporter for the rest of their life.

Please also read the full role profile, attached to this advert.

Byddwch yn frwdfrydig iawn am ein gwaith ac yn helpu i ddiogelu a gofalu am gynefinoedd, bywyd gwyllt, eiddo a pheiriannau, a bydd eich brwdfrydedd yn ysbrydoli eraill i garu’r lle hardd hwn cymaint â chi. Rydym eisiau i chi ymgysylltu ag ymwelwyr, gan wneud amser i siarad â nhw a pheidio â brysio ymlaen at y dasg nesaf. Fel aelod amlwg o dîm o Wardeiniaid, byddwch, ar eich diwrnod gorau, yn creu atgofion bythgofiadwy i bawb.
Felly, pa un ai eich bod yn cynnal ein hardaloedd gwyrdd, yn cynorthwyo gyda theithiau cerdded â thywysydd i ymwelwyr, neu’n cynnig llu o wahanol brofiadau diddorol i ymwelwyr, bydd bob diwrnod yn wahanol. Byddwch hefyd yn rhannu ac yn hyrwyddo’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yma, gan sicrhau bod lleoedd arbennig fel hyn yn cael eu mwynhau a’u diogelu gan bawb am byth. Mae hyn yn cynnwys ymateb i ymholiadau ac egluro gwerth y gwaith sy’n mynd rhagddo. Wedi’r cyfan, gall eich holl frwdfrydedd ac ymroddiad ysgogi ymwelydd i ddod yn gefnogwr am weddill ei oes.
Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil swydd llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon.

Who we're looking for

To deliver this role successfully, you'll need to:

 • Demonstrate a willingness to work alongside volunteers and be able to support them to perform at their best
 • Have a commitment to customer service standards and experience of its delivery
 • Demonstrate a passion for nature and the outdoors
 • Have good written and verbal communication skills
 • Have good people skills enabling strong relationships externally and internally, to be built and maintained

And you'll need to demonstrate the following experience on your CV;

 • Practical experience in land, conservation and access management, to level 2 (or equivalent level of vocational experience)
 • Some experience of delivering engagement activities that help build or strengthen visitors’ connections with nature and the outdoors
 • Familiarity with machinery/equipment and practical certificates as required by the property
Er mwyn cyflawni'r swydd hon yn llwyddiannus, byddwch angen: 
 • Dangos parodrwydd i weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr, a’u cefnogi nhw i berfformio ar eu gorau.
 • Bod yn ymroddgar i safonau gwasanaeth cwsmer a phrofiad wrth ddarparu gwasanaeth 
 • Dangos brwdfrydedd dros natur a'r awyr agored 
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig da 
 • Sgiliau pobl da sy’n helpu i greu a chynnal cysylltiadau cryf, yn fewnol ac allanol 
Byddwch angen dangos y profiad canlynol ar eich CV;  
 •  Profiad ymarferol o reoli tir, gwaith cadwraeth a mynediad hyd at lefel 2 (neu lefel gyfwerth o brofiad galwedigaethol) 
 • Ychydig o brofiad o gyflwyno gweithgareddau ymgysylltu sy'n helpu i feithrin cysylltiadau ymwelwyr â natur a'r awyr agored, neu eu cryfhau. 
 • Yn gyfarwydd â pheiriannau/offer a thystysgrifau ymarferol, fel sy’n ofynnol gan yr eiddo 


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert