Building Surveyor - Llandeilo

Employer
The National Trust
Location
Llandeilo, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
41,000 pa
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Building Surveyor - Llandeilo

Summary

Interviews: Tuesday 4th April - these will be carried our virtually

A fantastic opportunity to join National Trust Cymru in caring for some of the most iconic historic houses and castles in Wales. As part of a team of conservation specialists working within a thriving building surveyor community you will provide support and expertise in all aspects of building operations, conservation, and projects. Your work will enable our properties to achieve sustainable standards of building conservation and repair.

You will find that no two days will be the same.

Crynodeb

Cyfle gwych i ymuno ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i ofalu am rai o dai a chestyll hanesyddol mwyaf eiconig Cymru. Fel rhan o dîm o arbenigwyr cadwraeth sy’n gweithio o fewn cymuned syrfewyr adeiladu llwyddiannus byddwch yn rhoi cymorth ac arbenigedd ym mhob agwedd ar weithrediadau adeiladu, cadwraeth, a phrosiectau. Bydd eich gwaith yn galluogi ein heiddo i gyrraedd safonau cynaliadwy o gadwraeth a thrwsio adeiladau. 

Byddwch yn gweld bod pob diwrnod yn wahanol.What it's like to work here

This post will be part of the National Trust Cymru Consultancy Team - an inhouse team of multidisciplinary experts who together form a great repository of skills talents and experience. The diversity and quality of expertise within the team enable our properties and places to benefit from an extraordinary range of creative and innovative thinking, as well as deep expertise in all matters relating to our twin purpose of caring for the nation’s most special heritage and landscapes and providing public good by making these places accessible to all.

It's about being part of something different, where values matter and where our decisions are based on looking after our places for everyone, forever.

Sut brofiad yw gweithio yma?

Bydd y swydd hon yn rhan o Dîm Ymgynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru - tîm mewnol o arbenigwyr amlddisgyblaethol sydd â’i gilydd yn creu cronfa wych o sgiliau, doniau a phrofiadau. Bydd amrywiaeth ac arbenigedd y tîm yn galluogi ein heiddo a lleoedd i elwa ar ystod ryfeddol o feddylfryd creadigol ac arloesol, yn ogystal ag arbenigedd dwfn ym mhob mater sy’n ymwneud â'n diben dwbl o ofalu am dreftadaeth a thirweddau mwyaf arbennig y wlad, a gwneud y lleoedd hyn yn hygyrch i bawb.

Mae’n ymwneud â bod yn rhan o rywbeth gwahanol, lle mae gwerthoedd yn bwysig a lle mae ein penderfyniadau yn seiliedig ar warchod ein lleoedd i bawb, am byth.

 
What you'll be doing

You will be a key part of our buildings team comprising of facilities managers, surveyors, planners, project and contract managers, as well as other specialists. In this role you will be responsible for supporting the Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire portfolio’s working closely with our property teams you’ll be one of the specialists helping to look after our special places.

We are looking for a chartered building surveyor with an interest in the sustainable use, repair and conservation of historic buildings. You will be adept at forward planning; and able to set and manage delegated budgets, providing accurate and robust forecasts. You will be skilled at engaging and managing a range of stakeholders in support of your work.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Beth fyddwch yn ei wneud?

Byddwch yn rhan allweddol o’n tîm adeiladu sy’n cynnwys rheolwyr cyfleusterau, syrfewyr, cynllunwyr, rheolwyr prosiect a chontract, yn ogystal ag arbenigwyr eraill. Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am gefnogi portffolio Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn gweithio’n agos gyda’n timau eiddo, a byddwch yn un o’r arbenigwyr sy’n helpu i ofalu am ein lleoedd arbennig.

Rydym yn chwilio am syrfëwr adeiladau siartredig gyda diddordeb mewn defnydd cynaliadwy, atgyweirio a chadwraeth adeiladau hanesyddol. Byddwch yn fedrus wrth gynllunio ymlaen llaw; ac yn gallu pennu a rheoli cyllidebau dirprwyedig gan ddarparu rhagolygon cywir a chadarn. Byddwch yn gallu ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid i gefnogi eich gwaith, a'u rheoli.

Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil swydd llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon.Who we're looking for

Who we are looking for• Relevant professional qualification e.g Chartered SurveyorFull member of Royal Institute of Chartered Surveyors, Royal Institute of British Architects (RIBA), Chartered Institute of Buildings (CIOB) or Architects Registration Board (ARB)• Possess building conservation certification/accreditation or have the motivation to achieve this• Full driving licence will be required for travel around the region (mileage allowance will be paid for work travel)• Knowledge of building conservation, defect diagnosis, maintenance, and repair; ability to review and inspect the condition of buildings and produce a comprehensive report on the findings and potential repairs.• Track record of preparing specifications and schedules of works• Ability to brief and manage consultants - acting as client-side adviser - including external Building Surveyors and Architects.• Project Management experience
Cross cutting skills:• Adaptable, and able to make decisions and drive projects forwards working to budgets and timescales.• Risk based and pragmatic mindset.• Ability to influence and negotiate.• Excellent management and communication skills.• A positive attitude to Welsh language and culture
Am bwy rydym yn chwilio• Cymhwyster proffesiynol perthnasol e.e Aelod llawn/Syrfewr Siartredig o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA), Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB) neu’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB)• Meddu ar ardystiad/achrediad cadwraeth adeiladau neu fod â’r cymhelliant i gyflawni hyn• Bydd angen trwydded yrru lawn i deithio o amgylch y rhanbarth (telir lwfans milltiredd ar gyfer teithio i’r gwaith)• Gwybodaeth am gadwraeth adeiladau, gwneud diagnosis o ddiffygion, cynnal a chadw, ac atgyweirio; gallu i adolygu ac archwilio cyflwr adeiladau a chynhyrchu adroddiad cynhwysfawr ar y canfyddiadau a’r atgyweiriadau posib.• Hanes o baratoi manylebau ac amserlenni gwaith• Y gallu i friffio a rheoli ymgynghorwyr - gan weithredu fel cynghorydd ochr y cleient - gan gynnwys Syrfewyr Adeiladu a Phenseiri allanol.• Profiad o reoli prosiectau
Sgiliau cyffredinol:• Unigolyn hyblyg, sy’n medru gwneud penderfyniadau a gyrru prosiectau ymlaen, gan weithio at gyllidebau a therfynau amser.• Ffordd fentrus a phragmatig o feddwl.• Y gallu i ddylanwadu a negodi.• Sgiliau rheoli a chyfathrebu rhagorol.• Ymagwedd gadarnhaol at y Gymraeg a diwylliant Cymru


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert