This job has expired

Facilities Assistant - Wrexham

Employer
The National Trust
Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
18,720 pa
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Facilities Assistant - Wrexham

Summary

Working within a bustling atmosphere as part of passionate team this role as a facilities assistant plays a core part in providing fantastic customer service.

The Hours: 37.5 Hours per week

The Salary: £18720

Duration: Permanent 

Gan weithio o fewn awyrgylch brysur fel rhan o dîm angerddol mae'r rôl hon fel cynorthwyydd cyfleusterau yn chwarae rhan graidd wrth ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.
Yr Oriau: 37.5 awr yr wythnos
Y Cyflog: £18720
Hyd: Parhaol

What it's like to work here

This intimate family home is a treasure trove of artefacts, and we welcome people who can help bring Erddig's unique heritage to life. The property’s many attractions include 18th century formal garden, 1200-acre parkland and adventure playground. You’ll need passion and commitment to work at this fascinating property, however the variety and challenge of being part of the team offers many rewards. 
 Erddig | Wrexham | Wales | National Trust
Mae'r cartref teuluol agos atoch hwn yn drysorfa o arteffactau, a byddwn yn croesawu pobl all helpu i ddod â threftadaeth unigryw Erddig yn fyw. Mae atyniadau niferus yr eiddo yn cynnwys gardd ffurfiol o'r 18fed ganrif, parcdir 1200 erw a maes chwarae antur. Bydd angen angerdd ac ymrwymiad arnoch i weithio yn yr eiddo hynod ddiddorol hwn, fodd bynnag mae'r amrywiaeth a'r her o fod yn rhan o'r tîm yn cynnig llawer o wobrau.  
Erddig | Wrecsam | Cymru | Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

What you'll be doing

As the Facilities Assistant, you'll assist with the day-to-day delivery of Facilities Services of the National Trust’s buildings and outdoor spaces. You’ll turn your practical hand to all sorts of minor maintenance & repairs ensuring all our facilities are kept in good working order. You'll also be asked to help with some manual work such as unloading deliveries.

You will ensure the highest standards of customer service across the area by always implementing a ‘customer comes first’ attitude. General Compliance checks and helping within other teams will also form part of your role.

Please also read the full role profile attached to this advert.  

Fel y Cynorthwy-ydd Cyfleusterau, byddwch yn cynorthwyo gyda darparu Gwasanaethau Cyfleusterau adeiladau a mannau awyr agored yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o ddydd i ddydd. Byddwch yn troi eich llaw ymarferol at bob math o fân waith cynnal a chadw ac atgyweirio gan sicrhau bod ein holl gyfleusterau'n cael eu cadw mewn trefn waith da. Gofynnir i chi hefyd helpu gyda rhywfaint o waith â llaw fel dadlwytho danfoniadau.

Byddwch yn sicrhau'r safonau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid ar draws yr ardal drwy weithredu agwedd 'cwsmer yn dod yn gyntaf' bob amser. Bydd gwiriadau Cydymffurfio Cyffredinol a helpu o fewn timau eraill hefyd yn rhan o'ch rôl

Darllenwch hefyd y proffil rôl llawn sydd ynghlwm wrth yr hysbyseb hon Who we're looking for

You'll be;

 • Helpful & Friendly
 • Customer focused with a positive attitude
 • Enthusiastic with a willingness to learn
 • A team player, but also can work on your own initiative
Byddwch chi;
 • Defnyddiol a Chyfeillgar
 • Canolbwyntio ar y cwsmer gydag agwedd bositif
 • Brwdfrydig â pharodrwydd i ddysgu
 • Chwaraewr tîm, ond hefyd yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun


 • The package

  The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

  • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
  • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
  • Tax free childcare scheme
  • Rental deposit loan scheme
  • Season ticket loan
  • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
  • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
  • Flexible working whenever possible
  • Employee assistance programme
  • Free parking at most locations
  • Independent financial advice

  Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

  Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
  • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
  • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
  • Cynllun gofal plant di-dreth
  • Cynllun benthyciad blaendal rhent
  • Benthyciad tocyn tymor
  • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
  • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
  • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
  • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
  • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
  • Cyngor ariannol annibynnol 
   Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

  Company

  The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

  The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

  Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

  The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

  Find Us
  Mini-site
  The National Trust

  Get job alerts

  Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

  Create alert