This job has expired

Senior Building Surveyor - Wrexham

Employer
The National Trust
Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
47,000 pa
Closing date
29 Mar 2023

Job Details

Senior Building Surveyor - Wrexham

Summary

Interviews will take place place virtually on the 6th April

National Trust Cymru cares for some of the most iconic historic houses and castles in Wales. We are looking for someone to lead and develop our in-house team of Building surveyors providing support enabling properties to achieve sustainable standards relating to all aspects of building conservation, repair and maintenance. This role will be suitable for a Senior Building Surveyor who has experience of managing projects. This role can be done in accordance with our Hybrid working guidance

You will find that no two days will be the same.

Crynodeb

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru’n gofalu am rai o dai a chestyll hanesyddol mwyaf eiconig Cymru. Rydym yn awyddus i benodi rhywun i arwain a datblygu ein tîm mewnol o syrfewyr Adeiladau sy'n cynnig cymorth er mwyn galluogi eiddo i fodloni safonau cynaliadwy mewn perthynas â phob agwedd ar gadwraeth adeiladau, atgyweirio a chynnal a chadw. Bydd y rôl hon yn addas ar gyfer Uwch Syrfëwr Adeiladau sydd â phrofiad o reoli prosiectau. Gallai’r swydd gael ei gwneud yn unol â’n trefniadau gweithio hybrid. 

Byddwch yn gweld bod pob diwrnod yn wahanol.
What it's like to work here

This post will be part of the National Trust Cymru Consultancy Team - an inhouse team of multidisciplinary experts who together form a great repository of skills talents and experience . The diversity and quality of expertise within the team enable our properties and places to benefit from an extraordinary range of creative and innovative thinking, as well as deep expertise in all matters relating to our twin purpose of caring for the nation’s most special heritage and landscapes and providing public good by making these places accessible to all.

Sut brofiad yw gweithio yma

Bydd y swydd hon yn rhan o Dîm Ymgynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru - tîm o arbenigwyr amlddisgyblaethol mewnol sydd, gyda’i gilydd, yn cynnig llu o sgiliau, doniau a phrofiad gwych. Bydd amrywiaeth ac arbenigedd y tîm yn galluogi ein heiddo a lleoedd i elwa ar ystod ryfeddol o feddylfryd creadigol ac arloesol, yn ogystal ag arbenigedd dwfn ym mhob mater sy’n ymwneud â'n diben dwbl o ofalu am dreftadaeth a thirweddau mwyaf arbennig y wlad, a gwneud y lleoedd hyn yn hygyrch i bawb.
What you'll be doing

The role is varied, challenging, and rewarding.

You will oversee all aspects of conservation and risk management of buildings and structures at our amazing places, acting as a lead consultant utilising the Trust project management framework. Together with the Project Managers, General managers and operational colleagues, you will develop and deliver a programme of planned improvements, preparing specifications, planning delivery and tracking progress.

Working closely with external partners and consultants to ensure conservation excellence is at the core of all we do.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Beth fyddwch yn ei wneud?

Mae’r rôl hon yn un amrywiol, heriol a gwobrwyol.

Byddwch yn goruchwylio pob agwedd ar gadwraeth a rheoli risg adeiladau a strwythurau yn ein lleoedd arbennig, yn ymddwyn fel prif ymgynghorydd gan ddefnyddio fframwaith rheoli prosiect yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â'r Rheolwyr Prosiect, rheolwyr Cyffredinol a chydweithwyr gweithdrefnol, byddwch yn datblygu ac yn cyflwyno rhaglen o welliannau wedi'u cynllunio, paratoi manylebau, cynllunio cyflwyniad ac olrhain cynnydd.

Gweithio'n agos ag ymgynghorwyr a phartneriaid allanol i sicrhau bod rhagoriaeth cadwraeth wrth wraidd ein holl waith.

Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil swydd llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon.
Who we're looking for

 • Relevant professional e.g.-chartered building surveyor (MRICS or equivalent)
 • Knowledge of the relevant legislation and buildings regulations relating to the role. 
 • Strong experience of contract management in a supervisory capacity. 
Cross cutting skills:
 • Adaptable, and able to make decisions and drive projects forwards working to budgets and timescales.
 • Risk based and pragmatic mindset.
 • Ability to influence and negotiate. 
 • Knowledge of budgets, finance, and co-ordination of projects.
 • A positive attitude to Welsh language and culture  
Am bwy ydym ni'n chwilio
 • Gweithiwr proffesiynol perthnasol e.e. - syrfëwr adeiladau siartredig (MRICS neu gyfwerth) 
 • Gwybodaeth am reoliadau adeiladau a deddfwriaeth berthnasol sy’n ymwneud â'r swydd.
 • Profiad da o reoli contractau mewn capasiti goruchwylio.
Sgiliau cyffredinol: 
 • Unigolyn hyblyg, sy’n medru gwneud penderfyniadau a gyrru prosiectau ymlaen, gan weithio at gyllidebau a therfynau amser.
 • Ffordd fentrus a phragmatig o feddwl.
 • Y gallu i ddylanwadu a negodi. 
 • Gwybodaeth am gyllidebau, cyllid a chydlynu prosiectau.
 • Ymagwedd gadarnhaol at y Gymraeg a diwylliant Cymru


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Y pecyn

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd. 

 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 

 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert