This job has expired

Welcome Manager - Brecon

Employer
The National Trust
Location
Brecon, Powys
Salary
25,662 pa
Closing date
1 Feb 2023

Job Details

Welcome Manager - Brecon

Summary

We have an exciting opportunity to lead a small team of welcome staff and volunteers at property. As Welcome Manager, you will head up the staff & volunteer team, on nominated weekends and bank holidays, to welcome our visitors and help them enjoy their visit.  As the most senior person on site, you will lead and empower your team to respond to customer enquiries and site issues and be the face of the National Trust. You’ll be experienced in managing people, delivering outstanding customer service and leading on risk management.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i arwain tîm bychan o wirfoddolwyr a staff croeso mewn eiddo. Fel Rheolwr Croeso, byddwch yn arwain y tîm o staff a gwirfoddolwyr, ar benwythnosau a gwyliau banc penodol, er mwyn croesawu ein hymwelwyr a’u helpu i fwynhau eu hymweliad.  Fel yr aelod uchaf o staff ar y safle, byddwch yn arwain ac yn grymuso eich tîm i ymateb i ymholiadau cwsmeriaid a materion ar y safle, ac yn gweithredu fel wyneb yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yno. Bydd gennych chi brofiad o reoli pobl, darparu gwasanaeth cwsmer rhagorol ac arwain gwaith rheoli risg.

What it's like to work here

You’ll be based in the heart of the Brecon Beacons National Park, right at the foot of Southern Britain’s highest mountain – Pen Y Fan. Surrounded by open moorland and heather flanked mountainside there can’t be many more places that are as beautiful to work as this! The National Trust looks after around 3500 hectares of land here and yours will be a key role in engaging some of our 500,000 visitors – letting them know why the National Trust looks after the land and how they can support us in our work. You will be based at our new car park at Pont ar Daf and will be part of a passionate new team dedicated to making sure our visitors enjoy their day and leave with a sense of wonder and achievement having reached the summit and admired the breath-taking views. The team welcome passionate and creative people with a collaborative approach, and love of the outdoors. 
You're likely to need your own transport to get here. 
Byddwch wedi eich lleoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wrth droed mynydd uchaf De Prydain - Pen y Fan. Wedi’i amgylchynu gan weundir agored a grug ar ochr y mynydd, ni all fod llawer mwy o leoedd sydd mor hardd i weithio ynddynt â hyn! Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am tua 3500 hectar o dir yma a bydd eich rôl chi yn rhan allweddol o ymgysylltu â rhai o’n 500,000 o ymwelwyr - gan roi gwybod iddynt pam mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am y tir a sut y gallent ein cefnogi yn ein gwaith. Byddwch wedi’ch lleoli yn ein maes parcio newydd ym Mhont ar Daf a byddwch yn rhan o dîm angerddol newydd sy’n ymroddedig i sicrhau bod ein hymwelwyr yn mwynhau eu diwrnod ac yn gadael gydag ymdeimlad o ryfeddod a chyflawniad ar ôl cyrraedd y copa ac edmygu’r golygfeydd godidog. Mae’r tîm yn croesawu pobl greadigol a blaengar sy’n hoff o gydweithio, ac sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored. 
Mae’n debygol y bydd arnoch angen eich trafnidiaeth eich hun i gyrraedd yma

What you'll be doing

You’ll have overall responsibility for the team, and their safety and working practices, working closely with the Visitor Experience & Operations Manager to develop the site offer.

You will have responsibility for the day to day operation of the welcome area and ensure the delivery of the highest standards of service and visitor experience, using sound judgement and decision making, in line with National Trust guidelines and policies.  You’ll be using your creativity and communication skills both to inspire and motivate your staff and volunteers, and to help provide the friendly face of the National Trust to thousands of visitors.  You will be applying your high level of competence to deal with service recovery without senior support being on site.  You will engage with all our visitors to inspire support through membership, and help visitors to enjoy their stay.

Chi fydd yn gyffredinol gyfrifol am y tîm, a’u diogelwch ac arferion gwaith, a byddwch yn gweithio’n agos â’r Rheolwr Profiad Ymwelwyr a Gweithrediadau i ddatblygu cynnig y safle.
Byddwch yn gyfrifol am weithrediad yr ardal groeso o ddydd i ddydd ac yn sicrhau y darperir y safonau uchaf o wasanaeth a phrofiad ymwelwyr, gan fod yn gadarn eich barn a'ch penderfyniadau, yn unol â chanllawiau a pholisïau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Byddwch yn defnyddio eich sgiliau cyfathrebu a chreadigrwydd i ysbrydoli ac ysgogi eich staff a gwirfoddolwyr, ac i helpu i gyflwyno wyneb cyfeillgar yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i filoedd o ymwelwyr.  Byddwch yn defnyddio eich lefel uchaf o allu wrth ymdrin ag adferiad gwasanaeth heb i gymorth uwch fod ar gael ar y safle.  Byddwch yn ymgysylltu â’n holl ymwelwyr er mwyn ysbrydoli cymorth drwy aelodaeth, a helpu ymwelwyr i fwynhau eu hymweliad

Who we're looking for

 • Good practical experience in visitor business,in tourist, heritage or relevant visitor services environment
 • Naturally curious about people, and with a passion to and experience of delivering the highest standards of customer service
 • Excellent organisational skills
 • Confident leader, adaptable and responsive under pressure
 • Ability to initiate service recovery without senior support
 • Good IT skills (all MS Office)
 • Profiad ymarferol da mewn amgylchedd busnes ymwelwyr, twristiaeth, treftadaeth neu wasanaethau ymwelwyr perthnasol
 • Yn naturiol chwilfrydig am bobl, ac yn frwd dros gyflwyno’r safonau uchaf posib o wasanaeth cwsmer, a phrofiad o hynny
 • Sgiliau trefnu rhagorol
 • Arweinydd hyderus, sy’n hyblyg ac yn ymatebol dan bwysau
 • Y gallu i ddechrau ar waith adfer gwasanaeth heb gymorth uwch
 • Sgiliau TG da (pob rhaglen MS Office)


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria.
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 
 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert