This job has expired

Welcome & Service Assistant - Brecon, Powys

Employer
The National Trust
Location
Brecon, Powys
Salary
£9.90 per hour
Closing date
1 Feb 2023

Job Details

Welcome & Service Assistant - Brecon, Powys

Summary

Working within a bustling atmosphere as part of passionate team this role as a Welcome & Service Assistant, plays a core part in providing fantastic customer service.

Yn gweithio mewn awyrgylch prysur fel rhan o dîm brwdfrydig, mae’r swydd hon fel Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol wrth gynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol

What it's like to work here

You’ll be based in the heart of the Brecon Beacons National Park, right at the foot of Southern Britain’s highest mountain – Pen Y Fan. Surrounded by open moorland and heather flanked mountainside there can’t be many more places that are as beautiful to work as this! The National Trust looks after around 3500 hectares of land here and yours will be a key role in engaging some of our 500,000 visitors – letting them know why the National Trust looks after the land and how they can support us in our work. You will be based at our new car park at Pont ar Daf and will be part of a passionate new team dedicated to making sure our visitors enjoy their day and leave with a sense of wonder and achievement having reached the summit and admired the breath-taking views. The team welcome passionate and creative people with a collaborative approach, and love of the outdoors.
You're likely to need your own transport to get here.
Byddwch wedi ein lleoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wrth droed mynydd uchaf De Prydain - Pen y Fan. Wedi’i amgylchynu gan weundir agored a grug ar ochr y mynydd, ni all fod llawer mwy o leoedd sydd mor hardd i weithio ynddynt â hyn! Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am tua 3500 hectar o dir yma a bydd eich rôl chi yn rhan allweddol o ymgysylltu â rhai o’n 500,000 o ymwelwyr - gan roi gwybod iddynt pam mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am y tir a sut y gallent ein cefnogi yn ein gwaith. Byddwch wedi’ch lleoli yn ein maes parcio newydd ym Mhont ar Daf a byddwch yn rhan o dîm angerddol newydd sy’n ymroddedig i sicrhau bod ein hymwelwyr yn mwynhau eu diwrnod ac yn gadael gydag ymdeimlad o ryfeddod a chyflawniad ar ôl cyrraedd y copa ac edmygu’r golygfeydd godidog. Mae’r tîm yn croesawu pobl greadigol a blaengar sy’n hoff o gydweithio, ac sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored.
Mae’n debygol y bydd arnoch angen eich trafnidiaeth eich hun i gyrraedd yma

What you'll be doing

As the largest conservation charity in Europe we work hard to raise funds, so that we can continue to care for all the heritage in our trust. Visitors are a vital part of what we do, so you’ll be responsible for ensuring that you provide an excellent service to all our visitors, every day. As a Welcome & Service Assistant, it’s your role to ensure that the welcome our visitors receive is perfect, setting them up for an amazing experience for the rest of the day.

You’ll be responsible for answering queries and making sure visitors can find everything they need for their visit. Understanding how and why we engage our supporters is key. Working with our spirit of place you’ll work with the visitor welcome team to link everything we do back to our cause and the on-going work we do.

You’ll deliver high standards of presentation at the property, and ensure all our communications with our visitors are clear and consistent, from the first click on the website, to the posters and signs around the property.

Fel elusen gadwraeth fwyaf Ewrop, rydym yn gweithio’n galed i godi arian fel ein bod yn gallu parhau i ofalu am dreftadaeth ein hymddiriedolaeth. Mae ymwelwyr yn rhan allweddol o’r hyn rydym yn ei wneud, felly byddwch yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn cynnig gwasanaeth rhagorol i’n holl ymwelwyr, bob dydd. Fel Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth, eich gwaith chi yw sicrhau bod ein hymwelwyr yn cael croeso perffaith fydd yn eu paratoi am brofiad arbennig am weddill y diwrnod.
Byddwch yn gyfrifol am ateb ymholiadau, a sicrhau bod ymwelwyr yn gallu dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnynt yn ystod eu hymweliad. Mae deall pam a sut rydym yn ymgysylltu â’n cefnogwyr yn allweddol. Wrth weithio gyda’n hymdeimlad o le, byddwch yn gweithio gyda’r tîm croesawu ymwelwyr i gysylltu popeth rydym yn ei wneud yn ôl i’n hachos a’r gwaith parhaus rydym yn ei wneud.
Byddwch yn cyflwyno i safon uchel yn yr eiddo, ac yn sicrhau eich bod yn cyfathrebu’n glir a chyson gyda’n hymwelwyr, o’r clic cyntaf ar y wefan, i’r posteri a’r arwyddion o amgylch yr eiddo

Who we're looking for

We'd love to hear from you, if this sounds like you:

 • Ability to work in a team - flexible and adaptable
 • Well organised and able to work with minimum supervision
 • Helpful & friendly
 • Customer focused with a positive attitude
 • Enthusiastic with a willingness to learn
 • An understanding of the importance of great service

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, os yw'r canlynol yn swnio fel chi:

 • Gallu gweithio mewn tîm - yn hyblyg ac yn addasadwy
 • Trefnus a’r gallu i weithio heb fawr o oruchwyliaeth
 • Defnyddiol a Chyfeillgar
 • Yn canolbwyntio ar y cwsmer gydag agwedd gadarnhaol
 • Brwdfrydig ac yn barod i ddysgu
 • Dealltwriaeth o bwysigrwydd gwasanaeth gwych

The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary 
 • Free entry to National Trust properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Tax free childcare scheme 
 • Rental deposit loan scheme
 • Season ticket loan 
 • Perks at work discounts i.e. gym memberships, shopping discount codes, cinema discounts
 • Holiday allowance up to 32 days relating to length of service, plus holiday purchase scheme, subject to meeting minimum criteria. 
 • Flexible working whenever possible
 • Employee assistance programme 
 • Free parking at most locations
 • Independent financial advice

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.   

 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Mynediad am ddim i eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Cynllun benthyciad blaendal rhent
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Gostyngiadau buddion y gweithle, h.y. aelodaeth gampfa, codau gostyngiad siopa, gostyngiadau ar gyfer y sinema
 • Lwfans gwyliau hyd at 32 diwrnod mewn perthynas â hyd y gwasanaeth, yn ogystal â chynllun prynu gwyliau, yn amodol ar fodloni meini prawf gofynnol.
 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogai
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Cyngor ariannol annibynnol 

 Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i’ch cefnogi chi.

 

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

Find Us
Mini-site
The National Trust

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert