This job has expired

Gardener - Pwllheli

Employer
The National Trust
Location
Pwllheli, Gwynedd
Salary
21,684 pa
Closing date
9 Jun 2022
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Gardener - Pwllheli

Summary

If you want a career in gardening, we can offer you one of the most beautiful outdoor spaces in the UK to work in as well as a large collection of interesting and varied plants.  Please note this role will form part of a seven-day rota which will include working weekends and bank holidays. if you have any questions about the vacancy please contact: mary.thomas@nationaltrust.org.uk 
Interviews: 30th May. 
The ability to speak Welsh is essential for this role. 
Os hoffech yrfa yn garddio, gallwn gynnig un o’r llecynnau harddaf ym Mhrydain i chi weithio ynddo ynghyd a chasgliad mawr o blanigion amrywiol a diddorol.   Sylwch, bydd y swydd hon yn rhan o rota agor saith diwrnod a fydd yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd wag cysylltwch: mary.thomas@nationaltrust.org.uk 
Cyfweliadau: 30ain o Fai. 
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i'r swydd. 

What it's like to work here

 Plas yn Rhiw is a small manor house surrounded by ornamental gardens and broadleaf woodland with sweeping views of Cardigan Bay. You will work alongside the senior gardener and volunteers at Plas yn Rhiw garden and surrounding woodland, as well as Sarn y Plas, home of renowned poet R.S.Thomas and his artist wife, Mildred Eldridge. This small, characterful property is loved by many and enjoyed by thousands of visitors each year; therefore we are looking for an engaging person with a can-do attitude who enjoys interacting with people.
For more information about the property please click here.
Plasty bychan wedi’i amgylchynu gan erddi addurnol a choetir llydanddail yw Plas yn Rhiw ac fe geir golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion oddi yno. Byddwch yn cydweithio â’r prif arddwr a gwirfoddolwyr yng ngardd Plas yn Rhiw a’r coetir o’i amgylch, ac yn Sarn y Plas, a fu’n gartref i’r bardd R.S.Thomas a’i wraig, yr arlunydd Mildred Eldridge. Mae llu o bobl wrth eu bodd â’r plasty bychan, llawn cymeriad, a daw miloedd o ymwelwyr i fwynhau’r profiad yn flynyddol; felly, rydym yn chwilio am rywun cyfeillgar a brwd sy’n mwynhau siarad hefo pobl. 
Am ragor o wybodaeth am yr eiddo, cliciwch yma.

What you'll be doing

As a hands-on gardener, you’ll assist in making sure that the gardens are maintained to a high standard. You’ll be passionate, enthusiastic and knowledgeable about the varied plants within the garden. This role will include a range of practical horticultural tasks to develop, enhance and conserve the garden and contribute to the delivery of projects. Tasks will include general maintenance of the garden, such as mulching, pruning, leaf clearing and weeding. You’ll support with the planting and maintenance of trees, shrubs, herbaceous plants, ensuring the highest standards are maintained and healthy plants are available for our visitors to enjoy. You’ll be helping to cut the hedges, mow lawns and undertake woodland management work. 
Although your role will be focused around the upkeep of the garden, you will also occasionally be deputising for the Senior Gardener in their absence. This may mean supervising volunteers, attending meetings, giving talks and tours and assisting with events. You will be confident to answer questions about the garden and plants and proactively engage with visitors on a daily basis.
Please also read the full role profile attached to this advert.  
A chithau’n Arddwr wrth eich gwaith, byddwch yn helpu i sicrhau bod y gerddi’n cael eu cynnal i safon uchel. Byddwch yn angerddol, yn llawn brwdfrydedd ac yn wybodus am y gwahanol blanhigion sydd yn y gerddi. Bydd y gwaith yn cynnwys nifer o dasgau garddwriaethol ymarferol i ddatblygu, gwella a gwarchod yr ardd a byddwch yn cyfrannu at nifer o brosiectau. Bydd tasgau yn cynnwys gwaith tirlunio caled a meddal a gwaith cynnal a chadw cyffredinol yn yr ardd fel taenu tomwellt, tocio, clirio dail a chwynnu.  Byddwch yn helpu i blannu a chynnal coed, llwyni a phlanhigion blodeuol, gan sicrhau bod y gwaith yn cyrraedd y safonau uchaf a bod planhigion iach ar gael i’n hymwelwyr eu mwyhau. Byddwch yn helpu i dorri cloddiau, torri gwellt a gwneud gwaith rheoli’r coetir.
Er y byddwch yn canolbwyntio ar ofalu am yr ardd, o bryd i'w gilydd mi fyddwch yn dirprwyo dros y Prif Arddwr yn ei absenoldeb. Gall hyn olygu goruchwylio gwirfoddolwyr, mynd i gyfarfodydd, rhoi sgyrsiau, arwain teithiau, a chynorthwyo hefo digwyddiadau. Byddwch yn gallu ateb cwestiynau am yr ardd a’r planhigion yn hyderus o ddydd i ddydd ac yn gallu ymgysylltu yn bositif hefo ymwelwyr yn ddyddiol. 
Gofynnir i chi ddarllen y proffil swydd llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon. 

Who we're looking for

To be successful in this role you should be able to demonstrate the below:
 • Have proven practical gardening/horticulture experience, as well as a strong knowledge of plants
 • Comfortable with interacting with the public and answering questions in Welsh and English 
 • Confidence to participate in garden activities and events 
 • Competence with machinery/equipment use and maintenance; including lawn tractor, chainsaws, hedge trimmer, brushcutter and pedestrian mowers with accreditation as required for Health and Safety compliance. (Training can be provided for the right applicant). 

Er mwyn llwyddo yn y swydd hon dylech fod yn gallu dangos y pethau isod;
 • Bod gennych brofiad pendant o arddio/garddwriaeth, a gwybodaeth dda am blanhigion
 • Eich bod yn gallu ymwneud yn gyfforddus â’r cyhoedd o ddydd i ddydd gan ateb eu cwestiynau yn Gymraeg a Saesneg
 • Eich bod yn ddigon hyderus i gymryd rhan yng ngweithgareddau a digwyddiadau’r ardd 
 • Eich bod wedi’ch achredu yn unol â’r gofynion Iechyd a Diogelwch i ddefnyddio a chynnal a chadw peiriannau/offer; yn cynnwys tractor lawnt, llifiau cadwyn, tociwr gwrychoedd, torrwr mân goediach a pheiriannau torri gwellt sy’n cael eu gwthio. (Gellir rhoi hyfforddiant i’r ymgeisydd priodol).


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

Wherever you’re from, and whatever your background, we want to hear from you – and it doesn’t matter if you’re jam first, cream first, or even if you don’t like scones at all. Everyone is welcome.

Benefits for working at the National Trust include:

 • Flexible working whenever possible
 • Free parking at most locations
 • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

   

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych – p’un ai ydych yn rhoi jam yn gyntaf, hufen yn gyntaf, neu’n casáu sgons hyd yn oed, d’oes dim ots. Mae croeso i bawb.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

 • Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
 • Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am y buddion a gynigiwn i chi i'ch cefnogi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert