This job has expired

Senior Programming & Partnerships Officer - Betws Y Coed

You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Senior Programming & Partnerships Officer - Betws Y Coed

Summary

Are you an enthusiastic person who has experience of working in Welsh communities? Would you like to play a pivotal role in developing a new and exciting future for T? Mawr? If so, we’d love to hear from you.   Help us put T? Mawr Wybrnant and the legacy of Bishop William Morgan’s translation of the bible back firmly on the cultural heritage map of Wales following a period of closure due to the pandemic. We’re working together with partners and the community to explore options of how we best use and engage with this special place moving forward. We are looking for a person to lead on this work so that we have the right model and community support in place for it to flourish.
The National Trust in Wales is a bilingual organisation and all staff and volunteers must show a commitment to work in a fully bilingual environment. Please complete the attached Welsh Language Competency Assessment and upload this alongside your CV. For this role we require minimum Listening & Understanding and Speaking competency at level 3. Welsh learners are very welcome to apply and there will be plenty of opportunities to develop your Welsh language skills. 
We welcome internal applicants seeking career development to apply.
Interviews: 31st May. 
This is a part time fixed term contract working three days per week until the end of November 2023. Working patterns can be negotiated but will require occasional weekend and bank holiday working. If you have any questions about the role or the language requirements please contact: Trystan.edwards@nationaltrust.org.uk 
A ydych yn unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio mewn cymunedau Cymreig? A hoffech chwarae rôl allweddol yn datblygu dyfodol newydd a chyffrous ar gyfer T? Mawr? Os ydych, hoffem glywed gennych. Helpwch ni i roi T? Mawr Wybrnant a gwaddol cyfieithiad yr Esgob William Morgan o’r Beibl yn ôl yn gadarn ar fap treftadaeth Cymru yn dilyn cyfnod o fod wedi cau oherwydd y pandemig. Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid a’r gymuned i archwilio opsiynau o ran beth yw’r ffordd orau i ni ddefnyddio ac ymgysylltu â’r lleoliad arbennig hwn wrth symud ymlaen. Rydym yn chwilio am unigolyn i arwain y gwaith hwn fel bod gennym y model cywir a’r cymorth cymunedol ar waith er mwyn iddo ffynnu. 
Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn sefydliad dwyieithog a rhaid i'r holl staff a gwirfoddolwyr ddangos ymrwymiad i weithio mewn amgylchedd cwbl ddwyieithog. Cwblhewch yr Asesiad Cymhwysedd Iaith Gymraeg ynghlwm a'i uwchlwytho ochr yn ochr â'ch CV os gwelwch yn dda. Rydym yn chwilio am isafswm o lefel 3 Gwrando a Deall a Siarad. Mae croeso mawr i ddysgwyr Cymraeg wneud cais a bydd cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg.  
Rydym yn croesawu ymgeiswyr mewnol sy’n edrych am ddatblygiad gyrfaol.  
Cyfweliadau: 31 Mai. 
Mae hwn yn gontract rhan amser cyfnod penodol sy’n golygu gweithio tri diwrnod yr wythnos hyd at ddiwedd Tachwedd 2023. Gall patrymau gwaith gael eu trafod ond bydd yn cynnwys gweithio ar benwythnos a gwyliau’r banc yn achlysurol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl neu ofynion iaith cysylltwch â: Trystan.edwards@nationaltrust.org.uk

What it's like to work here

T? Mawr is a traditional farmhouse from the 16th century located in the Wybrnant valley near Penmachno. Bishop William Morgan was born here, and he became the first to translate the whole Bible into Welsh, widely held as playing a major part in ensuring the survival of the language. We also care for an amazing collection of over 200 Bibles including one of the original 1588 translations and copies in many languages from around the world.   
You’ll be at T? Mawr regularly and also able to work from our office base down the road at our Dinas Estate Office. Your reach will extend throughout the Conwy valley, regularly working with communities in locations such as Pentrefoelas, Penmachno, Llanrwst and Conwy. This is a rural area rich in traditions, and Welsh is the day to day language for the majority. There is an obvious pride amongst the communities of the cultural significance of T? Mawr and we are committed to celebrating its special story for generations to come. 
Mae T? Mawr yn ffermdy traddodiadol o’r 16eg ganrif sydd wedi’i leoli yng nghwm Wybrnant ger Penmachno. Yma y ganed yr Esgob William Morgan, ac ef oedd y cyntaf i gyfieithu’r Beibl cyfan i'r Gymraeg, ac i raddau helaeth mae ei rôl yn cael ei hystyried yn allweddol i sicrhau parhad yr iaith. Rydym hefyd yn gofalu am gasgliad anhygoel o dros 200 o Feiblau gan gynnwys un o gyfieithiadau gwreiddiol 1588 a chopïau mewn nifer o ieithoedd ar draws y byd.   
Byddwch wedi’ch lleoli yn Nh? Mawr yn rheolaidd a byddwch hefyd yn gallu gweithio o’n swyddfa lawr y ffordd yn ein Swyddfa Ystad Dinas. Bydd eich cyrhaeddiad yn ymestyn drwy ddyffryn Conwy, gan weithio’n rheolaidd gyda chymunedau yn lleoliadau fel Pentrefoelas, Penmachno, Llanrwst a Chonwy. Mae hon yn ardal wledig sy’n gyfoethog o ran traddodiadau, a’r Gymraeg yn iaith bob dydd i’r mwyafrif. Mae balchder amlwg ymysg y cymunedau oherwydd arwyddocâd diwylliannol T? Mawr ac rydym yn ymrwymedig i ddathlu ei stori arbennig am genedlaethau i ddod.

What you'll be doing

A key part of a wider team looking to develop T? Mawr Wybrnant, the focus of your work will be on fostering relationships with the local community, partner organisations and individuals keen to play a part in the future of T? Mawr. Working alongside existing and new partners you’ll be responsible for organising, facilitating, and delivering a range of opportunities for people to engage with the stories of T? Mawr and the bible. This may take a variety of forms e.g. open days, workshops, pilgrimages, educational visits, outreach activities within communities and online content. It will be your job to come up with creative ideas that allow us to engage people from every corner of Wales – and the world – with this iconic place and the amazing bible collection in our care.    
You’ll test and evaluate various engagement activities and work to fully understand how our supporters and partners would like to see T? Mawr operate into the future. The work will shape our future plan for how people engage with T? Mawr from 2024 onwards. 
Yn rhan allweddol o dîm ehangach sy’n awyddus i ddatblygu T? Mawr Wybrnant, bydd eich gwaith yn canolbwyntio ar feithrin perthynas â’r gymuned leol, sefydliadau partner ac unigolion sy’n awyddus i chwarae rhan yn nyfodol T? Mawr. Gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid presennol a newydd, byddwch yn gyfrifol am drefnu, hwyluso a darparu ystod o gyfleoedd i bobl ymgysylltu â straeon T? Mawr a’r Beibl. Gall hyn fod ar ffurfiau amrywiol e.e. diwrnodau agored, gweithdai, pererindodau, ymweliadau addysgol, gweithgareddau allgymorth o fewn cymunedau a chynnwys ar-lein. Eich gwaith chi fydd meddwl am syniadau creadigol sy’n ein galluogi i ymgysylltu pobl o bob cwr o Gymru - a'r byd - gyda’r lleoliad arbennig hwn a’r casgliad beiblaidd rhyfeddol sydd dan ein gofal.    
Byddwch yn profi ac yn gwerthuso gweithgareddau ymgysylltu amrywiol ac yn gweithio i ddeall yn llawn sut yr hoffai ein cefnogwyr a’n partneriaid weld T? Mawr yn gweithredu yn y dyfodol. Bydd y gwaith yn llywio ein cynllun ar gyfer y dyfodol o ran sut fydd pobl yn ymgysylltu â Th? Mawr o 2024 ymlaen.

Who we're looking for

An energetic and flexible individual to develop a variety of partnerships and experiences, both on site and off site, that lead to a bright and exciting future for T? Mawr.   
We would love to hear from you if you have the following: 
 • Excellent communication skills, ability to communicate effectively in Welsh and English 
 • Strong people skills, enabling good working relationships internally and externally 
 • Experience of working within Welsh communities 
 • An interest in the history of Wales, it’s language and literature, including the significance of T? Mawr Wybrnant 
 • Experience of communicating creative ideas effectively to a range of stakeholders with the ability to adapt plans to the needs of partners, team members and audiences 
 • Experience of building, maintaining and developing partnership relationships to offer engagement opportunities to visitors, volunteers or community participants 
 • An understanding of what makes a good visitor experience 
 • Experience in delivering visitor programmes and/or working with community or commercial partners to deliver events and activities, ideally for and with audiences in the heritage sector 
 • An interest in the conservation of buildings or collections

Unigolyn egnïol a hyblyg i ddatblygu amrywiaeth o bartneriaethau a phrofiadau, ar y safle ac oddi ar y safle, a fydd yn arwain at ddyfodol disglair a chyffrous i D? Mawr.  
Os ydych chi'n bodloni'r canlynol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych: 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol. Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg 
 • Sgiliau pobl da, sy'n galluogi perthnasoedd gweithio da yn fewnol ac yn allanol 
 • Profiad o weithio o fewn cymunedau Cymreig 
 • Diddordeb mewn hanes Cymru, ei hiaith a’i llenyddiaeth, gan gynnwys arwyddocâd T? Mawr Wybrnant 
 • Profiad o gyfleu syniadau creadigol yn effeithiol i ystod o randeiliaid gyda’r gallu i addasu cynlluniau ar gyfer anghenion partneriaid, aelodau tîm a chynulleidfaoedd 
 • Profiad o fagu, cynnal a datblygu partneriaethau er mwyn cynnig cyfleoedd ymgysylltu i ymwelwyr, gwirfoddolwyr neu gyfranogwyr cymunedol 
 • Dealltwriaeth am yr hyn sy’n gwneud profiad da i ymwelwyr
 • Profiad o gyflwyno rhaglenni ymwelwyr a/neu weithio gyda chymuned neu bartneriaid masnachol i gyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau, yn ddelfrydol ar gyfer cynulleidfaoedd y sector treftadaeth, ac ar eu cyfer 
 • Diddordeb mewn cadwraeth adeiladau neu gasgliadau


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

Wherever you’re from, and whatever your background, we want to hear from you – and it doesn’t matter if you’re jam first, cream first, or even if you don’t like scones at all. Everyone is welcome.

Benefits for working at the National Trust include:

 • Flexible working whenever possible
 • Free parking at most locations
 • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

   

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych – p’un ai ydych yn rhoi jam yn gyntaf, hufen yn gyntaf, neu’n casáu sgons hyd yn oed, d’oes dim ots. Mae croeso i bawb.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

 • Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
 • Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am y buddion a gynigiwn i chi i'ch cefnogi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert