This job has expired

Food & Beverage Team Member - Stackpole

Employer
The National Trust
Location
Pembroke, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
9.92 per hour
Closing date
18 May 2022
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Food & Beverage Team Member - Stackpole

Summary

Working within a bustling atmosphere as part of passionate team this role as a Food & Beverage Team Member plays a core part in providing fantastic customer service.

The Hours: weekend work will be required. However no evenings or split shifts involved.

The Salary: £9.92 per hour

Duration: Fixed-term until 06/11/2022

This role is an hourly paid, fixed term role. Wherever possible we aim to offer a consistent working pattern, but we’re looking for flexibility as it may be necessary for us to alter this pattern from time to time to suit the needs of the business. We’d give you as much notice of this as possible.

Gan weithio o fewn awyrgylch prysur fel rhan o dîm angerddol, mae'r rôl hon fel Aelod o'r Tîm Bwyd a Diod yn chwarae rhan greiddiol wrth ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.

Yr Oriau: bydd angen gwaith penwythnos. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw nosweithiau na sifftiau wedi'u rhannu yn gysylltiedig.

Y Cyflog: £9.92 yr awr

Hyd: Cyfnod penodol tan 06/11/2022

Rôl cyfnod penodol a delir fesul awr yw'r rôl hon. Lle bynnag y bo modd, ein nod yw cynnig patrwm gwaith cyson, ond rydym yn chwilio am hyblygrwydd gan y gallai fod angen i ni newid y patrwm hwn o bryd i'w gilydd i ddiwallu anghenion y busnes. Byddem yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi o hyn.What it's like to work here

Click here to find out more about working for a leading food & hospitality brand

What you'll be doing

With your love of working with people, positive attitude and desire to provide an excellent service, you’ll welcome and look after every customer who visits our Food and Beverage outlet. Using your excellent attention to detail, you’ll ensure all signage is displayed correctly and the food served looks delicious. From time to time you may be required to assist the kitchen team with food prep, but your core focus will be from a front of house perspective.

Please also read the full role profile, attached to this advert.

Gyda'ch cariad at weithio gyda phobl, agwedd gadarnhaol ac awydd i ddarparu gwasanaeth rhagorol, byddwch yn croesawu ac yn gofalu am bob cwsmer sy'n ymweld â'n siop Bwyd a Diod. Bydd eich dyletswyddau'n amrywio ond byddant yn cynnwys gweithredu ein canolfan byrbrydau sydd newydd ei chreu; helpu yn y gegin i baratoi bwyd ar gyfer y cwsmeriaid a gweini cwsmeriaid mewn rôl blaen t?.

Please also read the full role profile, attached to this advert.Who we're looking for

You'll be;

  • Helpful & Friendly
  • Customer focused with a positive attitude
  • Enthusiastic with a willingness to learn
Byddwch yn;
  • Cymwynasgar &Gyfeillgar
  • Canolbwyntio ar y cwsmer gydag agwedd gadarnhaol
  • Brwdfrydig gyda pharodrwydd i ddysgu


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.
Wherever you’re from, and whatever your background, we want to hear from you – and it doesn’t matter if you’re jam first, cream first, or even if you don’t like scones at all. Everyone is welcome.
Benefits for working at the National Trust include:
Flexible working whenever possibleFree parking at most locationsFree entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)Substantial pension scheme of up to 10% basic salaryClick here to find out more about the benefits we offer to support you.
Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.
O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych – p’un ai ydych yn rhoi jam yn gyntaf, hufen yn gyntaf, neu’n casáu sgons hyd yn oed, d’oes dim ots. Mae croeso i bawb.
Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:
Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo moddParcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadauMynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenolCliciwch yma i ddysgu rhagor am y buddion a gynigiwn i chi i'ch cefnogi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert