This job has expired

Cook - Stackpole

Employer
The National Trust
Location
Pembroke, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
10.50 per hour
Closing date
18 May 2022
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Cook - Stackpole

Summary

Hours: 16 hours per week, average shift pattern 9-17.30. weekend work required. 

Salary: £10.50 per hour / £8,736 per annum

Duration: There is the flexibility for this post to be on a fixed term until 6.11.22 or permanent depending on the candidate and their experience.

Oriau: 16 awr yr wythnos, patrwm shifft cyfartalog 9-17.30. gwaith penwythnos sydd ei angen. 

Cyflog: £10.50 y awyr / £8,736 y flwyddyn

Hyd: Mae hyblygrwydd i'r swydd hon fod ar gyfnod penodol tan 6.11.22 neu'n barhaol yn dibynnu ar yr ymgeisydd a'i brofiad.What it's like to work here

Click here to find out more about working for a leading food & hospitality brand

What you'll be doing

You’ll enjoy preparing food from scratch using fresh/seasonal ingredients and will be confident with creating bakes, making, soups, stews, sausage rolls and preparing & presenting food to order served directly to the customers over busy lunchtime periods. 

You won’t be required to work nights, split shifts and will be off on Christmas Day as the property is fully closed to the public.

You’ll receive a bespoke induction on appointment - and further professional training & development opportunities are available.

Interviews: This is an immediate start; interviews will be held by appointment on receiving applications.

Byddwch yn mwynhau paratoi bwyd o'r dechrau gan ddefnyddio cynhwysion ffres/tymhorol a byddwch yn hyderus wrth greu pobi a chacennau, gwneud cawl ac un potiau, a pharatoi a chyflwyno bwyd i'w archebu'n uniongyrchol i'r cwsmeriaid dros gyfnodau prysur amser cinio. Byddwch hefyd yn cyfrannu at rôl y cogydd ehangach sy'n gyfarwydd â'r system rheoli Diogelwch Bwyd ac yn ei defnyddio, gan gynnal ein safonau uchel iawn ym mhob rhan o'r gegin.

Ni fydd yn ofynnol i chi weithio nosweithiau, rhannu sifftiau a bydd i ffwrdd ar Ddydd Nadolig gan fod yr eiddo ar gau'n llawn i'r cyhoedd.

Byddwch yn derbyn sesiwn gynefino bwrpasol ar ôl cael eich penodi - ac mae rhagor o gyfleoedd hyfforddi a datblygu proffesiynol ar gael.

Cyfweliadau: Mae hwn yn ddechrau ar unwaith; cynhelir cyfweliadau drwy apwyntiad ar ôl derbyn ceisiadau.Who we're looking for

You'll need to be;

• Passionate about food, creative and proactive

• A good team player

• Aware of good working knowledge of Health & Safety compliance requirements

Bydd angen i chi fod;

• Angerddol am fwyd, creadigol a rhagweithiol

• Chwaraewr tîm da

• Ymwybyddiaeth o wybodaeth ymarferol dda am ofynion cydymffurfio Iechyd a DiogelwchThe package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.Wherever you’re from, and whatever your background, we want to hear from you – and it doesn’t matter if you’re jam first, cream first, or even if you don’t like scones at all. Everyone is welcome.Benefits for working at the National Trust include:• Flexible working whenever possible• Free parking at most locations• Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)• Substantial pension scheme of up to 10% basic salaryClick here to find out more about the benefits we offer to support you.Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych – p’un ai ydych yn rhoi jam yn gyntaf, hufen yn gyntaf, neu’n casáu sgons hyd yn oed, d’oes dim ots. Mae croeso i bawb.Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:• Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd• Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau• Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)• Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenolCliciwch yma i ddysgu rhagor am y buddion a gynigiwn i chi i'ch cefnogi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert