This job has expired

Food & Beverage Team Leader - Wrexham

You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Food & Beverage Team Leader - Wrexham

Summary

We're looking for a F&B Team Leader to join our team here at Erdigg.

Hours: 21 hours per week. Average shift pattern will be 3 days weekdays and weekend work required.  

Salary: £10.32 per hours

Duration: This is a permanent role which offers realistic salary progression based on annual reviews.

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm F&B i ymuno â'n tîm yma yn Erdigg.

Oriau: 21 awr yr wythnos. Patrwm shifftiau cyfartalog fydd 3 diwrnod yn ystod yr wythnos a bydd angen gwaith ar benwythnosau.  

Cyflog: £10.32 yr awr

Hyd: Mae hon yn rôl barhaol sy'n cynnig dilyniant cyflog realistig yn seiliedig ar adolygiadau blynyddol.What it's like to work here

Click here to find out more about working for a leading food & hospitality brand

What you'll be doing

Ensuring the team are competently trained and compliant with relevant legislation, you’ll also make sure every food and drink order is beautifully presented and served with a smile.

Interviews: This is an immediate start, interviews will be held by appointment on receiving applications.

You will not be required to work nights, split shifts and will be off on Christmas Day and Boxing Day as the property is fully closed to the public.

You will receive a bespoke induction on appointment and further professional training & development opportunities are available

Please also read the full role profile, attached to this advert. 

Gan sicrhau bod y tîm wedi'i hyfforddi'n gymwys ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol, byddwch hefyd yn sicrhau bod pob archeb bwyd a diod yn cael ei chyflwyno'n hyfryd a'i gweini â gwên.

Cyfweliadau: Mae hwn yn ddechrau ar unwaith, cynhelir cyfweliadau drwy apwyntiad wrth dderbyn ceisiadau.

Ni fydd yn ofynnol i chi weithio nosweithiau, rhannu sifftiau a bydd i ffwrdd ar Ddydd Nadolig a G?yl San Steffan gan fod yr eiddo ar gau'n llawn i'r cyhoedd.

Byddwch yn derbyn sesiwn gynefino bwrpasol ar ôl cael eich penodi ac mae cyfleoedd hyfforddi a datblygu proffesiynol pellach ar gael

Darllenwch hefyd y proffil rôl llawn, sydd ynghlwm wrth yr hysbyseb hon. Who we're looking for

You'll need to be;

• Customer focussed with great communication skills both verbal and written

• Passionate about food, creative and proactive

• Aware of Health & Safety compliance requirements

Bydd angen i chi fod;

• Canolbwyntio ar y cwsmer gyda sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig

• Angerddol am fwyd, creadigol a rhagweithiol

• Ymwybyddiaeth o ofynion cydymffurfio Iechyd a DiogelwchThe package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

Wherever you’re from, and whatever your background, we want to hear from you – and it doesn’t matter if you’re jam first, cream first, or even if you don’t like scones at all. Everyone is welcome.

Benefits for working at the National Trust include:

  • Flexible working whenever possible
  • Free parking at most locations
  • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
  • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych – p’un ai ydych yn rhoi jam yn gyntaf, hufen yn gyntaf, neu’n casáu sgons hyd yn oed, d’oes dim ots. Mae croeso i bawb.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

  • Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
  • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
  • Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
  • Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am y buddion a gynigiwn i chi i'ch cefnogi.

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert