This job has expired

Welcome & Service Assistant - Pwllheli

Employer
The National Trust
Location
Pwllheli, Gwynedd
Salary
9.90 per hour
Closing date
18 May 2022
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Welcome & Service Assistant - Pwllheli

Summary

As Welcome and Service Assistant it’s your role to ensure that every aspect of our visitor experience is going to delight our customers. In this role you will be welcoming visitors across four of our coastal car parks in Ll?n: Porthdinllaen, Porthor, Llanbedrog and Henfaes (Aberdaron). You will also be expected to work at Porth y Swnt, our visitor centre in Aberdaron.  
This is an hourly paid, fixed-term role to 18 September 2022 and you will be expected to work 6 hours a day over 5 days per week. 
We are looking for team members who can converse confidently in Welsh and English for this role. If you have any questions about the role or the language requirements please contact: lily.usher@nationaltrust.org.uk Interviews: 24th May. 
Fel Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth eich gwaith chi yw gwneud yn si?r bod pob agwedd ar ein profiad ymwelwyr yn mynd i fod wrth fodd ein cwsmeriaid. Yn y rôl hon byddwch yn croesawu ymwelwyr ar draws pedwar o'n meysydd parcio yn Ll?n: Porthdinllaen, Porthor, Llanbedrog a Henfaes (Aberdaron). Bydd disgwyl i chi hefyd weithio ym Mhorth y Swnt, ein canolfan ymwelwyr yn Aberdaron. 
Mae hon yn rôl cyfnod penodol tan 18 Medi 2022 a bydd disgwyl i chi weithio 6 awr y dydd ar dros 5 diwrnod yr wythnos. 
Rydym yn chwilio am aelodau o'r tîm sy'n gallu sgwrsio'n hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer y rôl hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl neu ofynion iaith cysylltwch â: lily.usher@nationaltrust.org.uk Cyfweliadau: 24 Mai.

What it's like to work here

The Ll?n Peninsula is an ancient land, rich in culture and history. From iconic beaches to picture perfect fishing villages, the idyllic coastline of Ll?n has been enjoyed by generations of visitors who appreciate its breath-taking beauty, rich wildlife and fascinating heritage.  
Our four car parks are important hubs that serve as an access point from which visitors can enjoy a day on the beach, access the Wales Coast Path and explore the wider area. 
Our visitor centre, Porth y Swnt is an exciting visitor experience showcasing the special qualities which make the Ll?n Peninsula so unique in terms of history, culture and environment. It’s a place to explore, learn, reflect and enjoy a glimpse of what Ll?n is all about as well as get ideas for activities, walks, attractions, and things to do on the peninsula.
Mae Penrhyn Ll?n yn dir hynafol sy'n llawn diwylliant a hanes. O draethau eiconig i bentrefi pysgota perffaith, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi mwynhau arfordir hyfryd Ll?n am ei harddwch syfrdanol, ei fywyd gwyllt cyfoethog a'i dreftadaeth hynod ddiddorol. 
Mae ein pedwar maes parcio yn fannau pwysig sy'n gweithredu fel pwynt mynediad lle gall ymwelwyr fwynhau diwrnod ar y traeth, cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru ac archwilio'r ardal ehangach. 
Mae Porth y Swnt yn brofiad ymwelwyr cyffrous sy’n arddangos y gorau o hanes, diwylliantac amgylchedd unigryw Penrhyn Ll?n. Mae’n lle i archwilio, dysgu, myfyrio a chael cip arfywyd Ll?n yn ogystal â chael syniadau am weithgareddau, teithiau cerdded, atyniadau aphethau i’w gwneud ar y penrhyn.

What you'll be doing

Visitors are a vital part of what we do. As the Welcome and Service Assistant it’s your role to ensure that the welcome our visitors receive is warm and informative, setting them up for an amazing experience for the rest of their day. You’ll be responsible for welcoming visitors to our car parks and Porth y Swnt. You’ll take the time to listen to and understand our visitors’ needs and go the extra mile to exceed their expectations. You'll develop an outstanding knowledge of the area and be able to promote the work that we do and ways to support us. In addition, you’ll ensure high standards of presentation across our sites, carrying out litter picking and toilet cleaning. You'll be comfortable regularly working weekends and bank holidays.
Please see the attached role profiles for more information. 
Mae ymwelwyr yn rhan hanfodol o'r hyn rydyn ni'n ei wneud. Fel y Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth, eich rôl chi yw sicrhau bod y croeso y mae ein hymwelwyr yn ei gael yn gynnes ac yn addysgiadol, gan eu sefydlu ar gyfer profiad anhygoel am weddill eu diwrnod. Byddwch yn gyfrifol am groesawu ymwelwyr i'n meysydd parcio a Phorth y Swnt. Byddwch yn cymryd yr amser i wrando ar anghenion ein hymwelwyr a gwneud yr ymdrech i ragori ar eu disgwyliadau. Byddwch yn datblygu gwybodaeth ragorol o'r ardal ac yn gallu hyrwyddo'r gwaith rydyn ni'n ei wneud a ffyrdd i'n cefnogi. Yn ogystal, byddwch yn sicrhau safonau uchel o gyflwyniad ar draws ein safleoedd arfordirol, gan gasglu sbwriel a glanhau toiledau. Byddwch yn gyffyrddus yn gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.  
Darllenwch y disgrifiad swydd sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth.

Who we're looking for

 • Can demonstrate an empathetic, understanding and adaptable approach to different people’s needs, with a passion to deliver the highest standards of customer care. 
 • Proven experience of working to measurable targets 
 • Good team worker- flexible and adaptable and willing to grow experience and skillset across several different operation aspects of the property 
 • Skilled listener with great people skills 
 • Strong written and verbal communication skills 
 • Well organised and able to work with minimum supervision. 
 • Yn gallu arddangos ymagwedd empathig, dealladwy ac addasadwy tuag at anghenion gwahanol bobl, gyda brwdfrydedd i ddarparu safonau o’r radd flaenaf o ofal cwsmer
 • Profiad amlwg o weithio i dargedau mesuradwy
 • Gweithio'n dda fel rhan o dîm - hyblyg ac addasadwy, a pharod i feithrin profiad a sgiliau ar draws sawl gwahanol agwedd weithredol ar yr eiddo    Gwrandäwr medrus gyda sgiliau pobl gwych
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryf
 • Trefnus a’r gallu i weithio heb fawr o oruchwyliaeth. 


The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

Wherever you’re from, and whatever your background, we want to hear from you – and it doesn’t matter if you’re jam first, cream first, or even if you don’t like scones at all. Everyone is welcome.

Benefits for working at the National Trust include:

 • Flexible working whenever possible
 • Free parking at most locations
 • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.   

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych – p’un ai ydych yn rhoi jam yn gyntaf, hufen yn gyntaf, neu’n casáu sgons hyd yn oed, d’oes dim ots. Mae croeso i bawb.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

 • Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
 • Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am y buddion a gynigiwn i chi i'ch cefnogi.

   

Company

The National Trust is committed to promoting and preserving those places of natural beauty and historic interest for which it has the privilege to be responsible for the benefit of the nation, for everyone for ever.

The Trust is proud of what has been achieved over the last 126 years and is determined to maintain those high standards of conservation, stewardship and curatorial care for which it has been recognised throughout the world.

Its achievements have enabled the general public and the Trust’s members and visitors to enjoy and appreciate the countryside, coastline, gardens, historic buildings and collections, all of which encapsulate so much of the history of England, Wales and Northern Ireland. There is a duty to tell that history in a complete, balanced and accurate way, and without judgement.

The National Trust continues as a guardian of the past, and for the future, to uphold its duty to maintain and enhance what has been entrusted to its care.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert